Allokaationäkemys: Kohti vedenjakajaa

Pankkisektorin epävarmuuden laannuttua markkinoilla on siirrytty hetkeksi rauhallisempiin tunnelmiin. Talousnäkymät ovat jatkaneet orastavan positiivisella linjalla, joskin varsinkin Yhdysvalloissa näkymiin liittyy paljon epävarmuutta. Markkinoiden näkökulmasta rahapolitiikka pysyy keskeisenä kysymyksenä, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Pankkien haasteiden rauhoittuessa maaliskuun puolen välin jälkeen markkinoilla on vallinnut seesteinen tunnelma. Osakkeet ovat nousseet rauhallisissa tunnelmissa globaalisti noin seitsemän prosenttia viimeisen kuukauden aikana. Erityisen vahvaa nousu oli isoilla teknologiayhtiöillä. Maantieteellisesti erot olivat eri alueiden välillä pieniä, mutta dollarin heikentyminen söi merkittävän osan dollarimääräisten sijoitusten tuotoista. Euroopassa korot ovat nousseet maaliskuun pohjistaan, ja esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on nyt vajaat puoli prosenttia maaliskuun alhaisimpia tasojaan korkeammalla. Sen sijaan Yhdysvalloissa korot ovat polkeneet paikallaan, kun odotukset keskuspankkien koronnostojen päättymisestä ovat voimistuneet.

Maaliskuun alussa kärjistynyt pankkien epävarmuus on rauhoittunut viimeisten viikkojen aikana, ainakin mikäli markkinoita on uskominen. Mediassa uutisointi aiheen ympärillä on rauhoittunut, ja akuutit likviditeettihaasteet vaikuttavat laantuneen. Talletukset kuitenkin virtaavat edelleen pankeista korkeampaa tuottoa tarjoaviin rahamarkkinarahastoihin erityisesti Yhdysvalloissa. Vaikka akuutti likviditeettikriisi olisikin selätetty, nousee pankkien varainhankinnan kustannus edelleen. Samalla pankkien kyky ja halu riskienottoon vähenee. Käytännössä tämä näkyy lainanannon standardien kiristymisenä. Kulutusluottojen, asuntolainojen tai yrityslainojen kustannusten nousu taas näkyy talouden aktiviteetin hidastumisena ja lopulta heikompina kasvulukuina.

Globaalit talousnäkymät ovat jatkaneet lievän positiivisella, joskin jakautuneella linjalla

Kiinassa data on parantunut odotusten mukaisesti aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten poistuttua. Palvelusektori vetää kuluttajien palatessa aiemmin suljettujen palveluiden pariin. Lisäksi pidempään vaikeuksissa ollut ja talouden kannalta merkittävä kiinteistösektori osoittaa orastavia merkkejä palautumisesta. Euroopassa talousdata jatkaa lievästi odotuksia positiivisempana, ja Kiinan vahvistuva talous hyödyttää myös voimakkaasti viennistä riippuvaista Eurooppaa. Eniten epävarmuutta kohdistuu juuri nyt Yhdysvaltojen talousnäkymiin. Yritysten tunnelmia mittaavien ostopäällikköindeksien tulokset olivat odotuksia heikompia ja pitkään odotuksia vahvempana säilynyt työmarkkina alkaa osoittamaan heikentymisen merkkejä. Talouskasvun odotetaan nyt painuvan negatiiviseksi kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla, mutta palautuvan positiiviseksi heti seuraavalla.

Hitaat kasvunäkymät eivät ainakaan helpota keskuspankkien tehtävää Atlantin kummallakaan puolella. Odotukset keskuspankkien viestin ja politiikan suunnan muutoksesta ovat kiihtyneet inflaation hidastuessa ja kasvunäkymien pysyessä epävarmoina. Viimeisimmät inflaatioluvut Yhdysvalloista kertoivat jälleen inflaatiovauhdin hidastuneen. Rahapolitiikan kannalta olennaisempi, energian ja ruoan hinnoista putsattu ydininflaatio on kuitenkin edelleen 5,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vaikka myös ydininflaation arvioidaan kääntyvän laskuun tulevien kuukausien aikana, on luku edelleen turhan korkea ja pitää keskuspankin varpaillaan myös tulevaisuudessa. Myös Euroopassa ydininflaatio on selvästi keskuspankin tavoitteiden yläpuolella. Kuluttajahintojen lisäksi Yhdysvalloissa julkaistiin huhtikuussa tuottajahintoja, jotka yllättivät positiivisesti. Tuottajahintojen voimakkaasti hidastuvat trendi viittaakin siihen, että lyhyellä aikavälillä inflaatioluvut laskevat edelleen. Lyhyen aikavälin sijasta mielenkiinto kohdistuukin nyt ennen kaikkea pidemmän aikavälin kehitykseen ja siihen, jääkö inflaatio rakenteellisesti korkeammalle tasolle. Viime ja toissa vuonna pahasti ennusteissaan epäonnistuneet keskuspankit haluavatkin todennäköisesti nähdä konkreettisia tuloksia ennen suurempia linjanmuutoksia.

Rahapolitiikka jatkaa markkinoiden näkökulmasta keskeisenä kysymyksenä

Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan lopettavan koronnostot toukokuun kokouksen jälkeen, Euroopan keskuspankilta odotetaan tämän jälkeen vielä kahta koronnostoa kesän aikana. Markkinoilla vedenjakajaksi muodostuukin se, mitä tapahtuu kesän jälkeen. Yhdysvalloissa keskuspankilta odotetaan syksyn aikana useampaa koronlaskua siitä huolimatta, että keskuspankki on itse kertonut koronlaskujen olevan epätodennäköisiä. Niinpä muutokset inflaationäkymissä, työmarkkinadatassa ja talouden näkymissä aiheuttavat heiluntaa markkinoilla myös jatkossa, sillä implikaatiot markkinoille eri skenaarioissa ovat toisistaan selvästi poikkeavia.

Mikäli keskuspankit pitävät kiinni viestistään ja pitävät ohjauskorot nostojen jälkeen vakaina, paine korkojen laskulle vähenee ja painopiste osakemarkkinoilla palaa korkeana säilyvästä korkotasosta hyötyviin teemoihin. Fokus markkinoilla siirtyisi tässä skenaariossa yhä enemmän talouden näkymiin. Sen sijaan rahapolitiikan kääntyessä keventyväksi korkotaso laskee ja osakemarkkinoilla kasvuosakkeiden näkymät paranevat. Talousnäkymien heikentyminen vauhdittaisi rahapolitiikan keventymistä, mutta toisaalta keventyvä rahapolitiikka tukisi talousodotuksia pidemmällä aikavälillä.

Nostimme kiinalaisten osakkeiden osuutta salkuissamme

Näkemyksemme sekä talouskuvasta että rahapolitiikan suunnasta ovat edelleen hieman markkinoita varovaisempia, emmekä siksi ole nähneet syytä salkkujemme riskitason nostolle positiivisista markkinatunnelmista huolimatta. Olemme pitäneet salkkujemme osakepainon neutraalin tason alapuolella ja vastaavasti ylipainottaneet korkosijoituksia niiden houkuttelevamman riski-tuottosuhteen takia. Osakesijoituksissa pyrimme edelleen laajaan hajautukseen epävarmoissa olosuhteissa. Nostimme edellisen kuukauden aikana allokaatiotamme kiinalaisissa osakkeissa, joiden näemme hyötyvän tulevaisuudessa edelleen kohentuvasta talouskuvasta. Rahoitimme lisäyksen keventämällä hieman eurooppalaisten osakkeiden painoa, jotka ovat olleet vuoden alun tuottokärjessä. Salkussamme Euroopan paino on kuitenkin muutoksenkin jälkeen edelleen merkittävä.

Korkosijoitustemme muutokset ovat olleet viimeisen kuukauden aikana vähäisiä. Olemme hyötyneet hieman tekemästämme korkoriskin vähennyksestä edellisen kuukauden aikana. Lisäksi luottoriskitasojen lasku pankkien aiheuttaman epävarmuuden jälkeen on nostanut salkkumme tuottoja. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.