Vastuullinen johtaminen ja palkitseminen kasvaa kohisten

Vastuullisuus on korostunut viime vuosina niin rekrytoinneissa, johtamisessa kuin palkitsemisessakin. Vastuullisuusosaamista odotetaankin jatkossa yhä laajemmin työelämässä.

Kuva: Unsplash

Vastuullisemmat toimintatavat vaativat viestintää ja johtamista. MPS Prewisen luova johtaja Eevi Kuokkanen auttaa työssään johtoa viemään vastuullisuusosaamista kaikkien ulottuville ja haastaa ajattelemaan vastuullisuutta yli organisaatio- ja roolirajojen.  

MPS teetti vuonna 2021 kyselyn, jossa selvitettiin tärkeimpiä tulevaisuuden johtajan ominaisuuksia. Kärkeen nousivat vuorovaikutus ja tunneäly sekä uteliaisuus ja avoimuus uudelle. 

Tuloksissa näkyy muutokset työnteon tavoissa. Työtä tehdään entistä enemmän ryhmissä ja laajoissa verkostoissa, joihin lukeutuu myös esimerkiksi toimitusketjut. Vaikka prosessit olisivat kunnossa, vastuullisuuden johtaminen vaatii ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.  

“Vastuullisuus on yhteisen arvopohjan rakentamista, vahvistamista ja jalostamista. Vastuullisuus ei toteudu, ellei se ole jokaisen työntekijän agendalla”, Eevi Kuokkanen kiteyttää. 

Vastuullisuus kilpailuetuna rekrytoinnissa

Yhä useampi yritys kilpailee parhaista osaajista, ja toiminnan vastuullisuudesta muodostuu yhä merkittävämpi kilpailuetu. Tulevaisuuden työnantaja huomioi vastuullisuuden niin sanoissa kuin teoissa, ja pyrkii kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti vastuullisempaan suuntaan.

“Myös ylimmän johdon täytyy käyttää aikaa oppimiseen. Jotta voidaan luoda vastuullisuusstrategiaa, täytyy ymmärtää mihin ollaan menossa.” 

MPS Executive Search Oy:n Banking & Finance toimialatiimin vetäjä Jussi Kärkkäinen kertoo vastuullisuusasioiden olevan nykyään suurennuslasin alla johdon rekrytoinneissa. 

“Viimeisen parin vuoden aikana vastuullisuus on korostunut niin toimeksiantajilla kuin kandidaateilla. Toimeksiantajat haluavat rekrytoida vastuullisia ja eettisesti toimivia ihmisiä, mikä näkyy myös hakukriteereissä. Kiinnostavaa on, että erityisesti kandidaateista iso osa haluaa selvittää etukäteen, täyttääkö rekrytoivan yrityksen vastuullisuuskriteerit henkilön omat vastuullisuuskriteerit.”

Vastuullisuudesta palkitsemisen megatrendi 

Johtamisen ja rekrytointien lisäksi vastuullisuus näkyy yhä selkeämmin myös yritysten palkitsemisjärjestelmissä. Palkitsemisella voidaan tukea yrityksen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista.

“Yksi suurimmista viime vuosien palkitsemisen trendeistä on se, että ESG- ja vastuullisuusmittarit ovat tulleet osaksi johdon ja henkilöstön palkitsemismittaristoja” kertoo Mandatumin palkitsemisen palveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman

Vastuullisen palkitsemisen rooli suomalaisissa yrityksissä on jo nyt merkittävä ja sen merkitys kasvaa edelleen. Mandatumin tuoreessa palkitsemistutkimuksessa jo 40 % yrityksistä oli ottanut vastuullisuusmittarit osaksi palkitsemista. 

Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyvät vastuullisuusmittarit olivat yleisimpiä sekä johdon että henkilöstön palkitsemisessa. 

“Vain kymmenellä prosentilla oli ympäristöön liittyvät mittarit käytössä. Siinä tulemme näkemään huomattavaa kasvua lähivuosien aikana”, uskoo Hulkko-Nyman.

Myös Eevi Kuokkanen uskoo, että vastuullisuustaitoja vaaditaan jatkossa yhä laajemmin. “Johtaja, lähijohtaja ja jokainen työntekijä tarvitsevat vastuullisuusosaamista ja metataitoja, joiden hyödyntämisen tulisi näkyä palkitsemisessa, myös muuten kuin tuloksen kautta”, Kuokkanen sanoo.