Raha palkitsee parhaiten

Mandatumin teettämässä vuoden 2022 palkitsemistutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysten käytössä olevia palkitsemisen malleja sekä henkilöstön ja johdon näkemyksiä näiden motivoivuudesta ja tehokkuudesta. Tutkimuksesta selvisi, että raha motivoi yhä eniten tekemään työt hyvin, ja iso osa työntekijöistä olisi jopa valmiita tinkimään kuukausipalkasta isompien tulospalkkioiden toivossa.

Mandatum teetti vuoden 2022 alkupuolella palkitsemistutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää yritysten käytössä olevia palkitsemisen malleja sekä henkilöstön ja johdon näkemyksiä näiden motivoivuudesta ja tehokkuudesta. Edellisen kerran Mandatum tutki palkitsemista alkuvuodesta 2020, juuri ennen pandemian alkua Suomessa. Poikkeusajat eivät kuitenkaan ole vähentäneet palkitsemista tai sen tarvetta, ja koko organisaation tuloksiin perustuva palkitseminen onkin nousussa edelliseen tutkimukseen nähden: jopa 73 % vastaajayrityksistä palkitsee henkilöstöään koko organisaation tulosten perusteella (2020: 53 %).

Suuremmat kokonaisansiot houkuttavat

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin vastaajien riskinottohalukkuus suurempien kokonaisansioiden toivossa. Jopa 37 % vastaajista olisi valmiita pienempään peruspalkkaan, jos peruspalkan lisäksi olisi mahdollista saada aikaisempaa isompia tulospalkkioita ja siten suurempia kokonaisansioita.

Tulos kertoo siitä, että työntekijät luottavat oikeudenmukaiseen palkitsemiseen hyvistä työsuorituksista. Valmiimpia pienempään peruspalkkaan isompien tulospalkkioiden toivossa olisivat miehet (45 %), alle 25-vuotiaat (56 %) ja 80 000–99 000 euroa vuodessa tienaavat vastaajat (55 %).

Vastausten perusteluissa korostui motivaation merkitys: jos omalla suorituksella on mahdollista vaikuttaa vahvemmin omiin ansioihin, moni olisi valmis tekemään vielä enemmän ja paremmin.

Palkitseminen motivaatiotekijänä

Raha onkin edelleen toimivin motivaattori. Kysyttäessä mikä motivoi vastaajaa tekemään työnsä hyvin, voittajaksi nousi rahallinen palkitseminen (33 %). Etenkin muuttuva palkitseminen, kuten tulospalkkiot, motivoivat, sillä jopa 94 % sen piirissä olevista palkansaajista piti muuttuvaa palkitsemista erittäin motivoivana. Seuraavaksi eniten vastaajia motivoi työn mielekkyys (30 %). Kiinnostavaa on, että työntekijät kokevat palkitsemisjärjestelmät selvästi motivoivammiksi kuin mitä työnantajat arvioivat.

Myös ikä vaikuttaa merkittävästi motivoitumiseen eri palkitsemisen muodoista. Iäkkäämmät palkansaajat motivoituvat muita vastaajia enemmän lisäeläkkeestä, mutta eivät näe pitkän aikavälin palkitsemismuotoja kuten osakepalkitsemista tai henkilöstörahastoja niin motivoivina.

65 % työntekijävastaajista koki palkitsemisen myös lisäävän kokemusta työn merkityksellisyydestä. Tästä voidaan päätellä, että työstä saatu korvaus ja merkityksellisyys eivät suinkaan ole työntekijöiden mielessä vastakkaisia asioita. Lähes puolet vastaajista koki palkitsemisen vaikuttavan positiivisesti myös työssä koettuun itsenäisyyden tunteeseen.