Osakkaan turva on osa yrityksen riskienhallintaa

Yrittäjän selustan turvaamisen palapeli koostuu monesta osasesta. Osakassopimus, oikea dokumentaatio ja vakuutukset ovat olennainen osa yrittäjän kokonaisturvaa yhtiöissä, joilla on kaksi tai useampi omistajaa. Miten osakkaat voivat varautua yllättäviin tilanteisiin niin, että yrityksen toiminnan jatkuvuus säilyy?

Kuva: Unsplash

Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaiken ytimessä

Yrityksen omistamiseen kohdistuu monenlaisia riskejä. Mikäli yrityksellä on useampi kuin yksi omistaja, vastuu ja työtehtävät jakautuvat useille hartioille. Samalla hajautettu omistus kuitenkin altistaa osakkaat yllättäville sattumille ja vastoinkäymisille, jos niihin ei olla varauduttu ajoissa.

Osakkaan turvassa kysymys ei ole pelkästään yllättäviin tilanteisiin varautumisesta, vaan kokonaisvaltaisesta osakashoitomallista. Osakassopimuksen lisäksi siinä huomioidaan muun muassa osakkaiden lakisääteiset vakuutukset ja oikeanlainen dokumentaatio, esimerkiksi henkivakuutusten ja perheoikeudellisten sopimusten osalta.

Kaiken ytimessä on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Perusasioiden jälkeen voi myös olla kaukonäköistä ottaa huomioon muut kasvun ja hyvinvoinnin edellytykset, esimerkiksi varainhoitotarpeiden kartoituksen kautta.  

Osakassopimus kannattaa solmia aina

Kaikki lähtee liikkeelle osakassopimuksesta, joka kannattaa solmia aina kun yhtiöllä on useampi kuin yksi omistaja. Yritystä perustettaessa voi huomaamatta kiireen ja innon keskellä unohtua, että osakkaiden välisistä pelisäännöistä olisi hyvä sopia niin sujuvuuden kuin yllättävien tilanteiden kannalta. Myöskään yrityksen myynti ei alkuvaiheessa välttämättä tunnu ajankohtaiselta, mutta sitä kannattaa miettiä jo hyvissä ajoin.

Kahden tai useamman omistajan yhtiöissä on mahdollista, että yksi osakkaista esimerkiksi sairastuu vakavasti, haluaa myydä oman osuutensa yhtiöstä kolmannelle taholle, tai ei enää muuten ole halukas tai kykeneväinen jatkamaan työntekoa entiseen malliin. Myös riidat osakkaiden välillä voivat rikkoa yhteiset toimintamallit, mikäli osakassopimusta ei ole laadittu.

Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimus, joka voidaan kirjoittaa omistajien tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti, kuitenkin pakottava lainsäädäntö huomioiden. Sopimus voi sisältää esimerkiksi yhtiön päätöksentekoa, voitonjakoa, rahoitusta, osakkaiden velvollisuuksia tai lunastusoiketta koskevia pykäliä.

Yksi tärkeimmistä osakassopimuksen tehtävistä on määrittää säännöt yhtiön osakkeiden luovutukselle.

Henkivakuutuksen merkitys

Asianmukainen ja oikein mitoitettu henkivakuutus on olennainen osa osakkaiden turvaa. Sen tärkeys realisoituu tilanteissa, joissa esimerkiksi yksi yhtiön osakkaista menehtyy yllättäen ja äkillisesti. Tällöin muut omistajat haluavat yleensä varmistaa, että yhtiön omistus- ja päätöksentekopohja ei muutu hallitsemattomasti ja että kuolleen osakkaan omaiset saavat oman osuutensa yrityksen arvosta.

Tällaisessa tilanteessa vaarana on, etteivät yrityksen tai elossa olevien osakkeenomistajien varat riitä lunastamaan osakkeita itselleen. Osakkeiden lunastukseen voidaan varautua henkivakuutuksella.

Huolellisesti mitoitettu ja laadittu henkivakuutus varmistaa, että oikeilla tahoilla on varaa lunastaa osakkeet ilman, että vakuutuksesta saatu korvaus tarpeettomasti nostaa yhtiön arvoa. Osakassopimuksessa kannattaa sopia osakkeiden sellaisesta arvonmäärityksestä, jossa ei huomioida yhtiön henkivakuutuksesta saamia varoja. Silloin myös omaiset saavat ennalta sovitun suuruisen kompensaation.

Näin varmistetaan myös, ettei yhtiön omistajiksi pääse hallitsemattomasti sellaisia tahoja, joita muut osakkaat eivät omistajiksi halua.

Paras kokonaisuus on monen asian summa

Vapaaehtoisia riski- ja eläkevakuutusratkaisuja kannattaa hyödyntää osana osakkaiden kokonaisturvaa ja niillä voidaan varmistaa, että osakkaiden lakisääteiset turvat ovat keskenään tasavertaisia. Eri osuuden yhtiöstä omistavilla osakkailla voi olla keskenään hyvinkin eritasoiset lakisääteiset turvatasot, jopa niin, että suuremman osuuden omistavalla on heikompi sosiaaliturva kuin pienemmällä osakkaalla.

Lisäksi on tiedostettava, että osakkailla on omat henkilökohtaiset elämänsä, joiden yksilölliset tarpeet voidaan myös yhdistää kokonaisvaltaiseen osakkaiden turvapakettiin. Henkilökohtaiset perheoikeudelliset tarpeet kuten avioehto, testamentti tai edunvalvontavaltuutus, oman tai yrityksen varallisuuden hoito ja henkilökohtaiset vakuutukset mahtuvat kaikki saman katon alle.