Hyvää tuottoa etsimässä – Kärsiikö tuotto vai voiko kaikki sijoittaminen olla vastuullista?

Yhä useampi sijoittaja on kiinnostunut sijoittamaan vastuullisesti, mikä näkyy myös erilaisten vastuullisten sijoitustuotteiden, kuten rahastojen, suosion kasvussa. Sijoituskohteita valitessa on kuitenkin tärkeä ymmärtää, millä perusteella kohde on vastuullinen ja vastaako se sitä, mitä itse vastuulliselta sijoittamiselta hakee.

Sijoittamalla vastuullisempiin yrityksiin parannetaan näiden yritysten menestymisen edellytyksiä. Samalla muut yritykset kokevat painetta parantaa omia toimintatapojaan. Sijoittaminen on luonnollinen tapa tukea sellaisen maailman rakentamista, johon itse uskoo. Yhä useampi sijoittaja onkin kiinnostunut sijoittamaan vastuullisesti.

Kohteiden vastuullisuuden arviointi vaatii kuitenkin tietämystä ja osin myös resursseja, kuten aikaa. Yksityissijoittajille haasteeksi voivat tulla myös esimerkiksi kattavien vastuullisuusraporttien saatavuus. Ei siis ihme, että valmiiden vastuullisten sijoitustuotteiden, kuten rahastojen, suosio kasvaa.

Vastuullisuus pitää sisällään monia erilaisia näkökulmia ja se mikä mielletään vastuulliseksi, on myös kulttuurisidonnaista. Sijoituskohdetta tai vastuullisen sijoittamisen kumppania valitessa kannattaakin aina selvittää, millä perusteella sijoituskohteet on määritelty vastuullisiksi ja vastaako tämä sitä, mitä itse vastuulliselta sijoittamiselta hakee. Rahasto voi esimerkiksi valita yhtiöitä niiden hiilijalanjäljen perusteella, mutta jättää muut vastuullisuuden näkökulmat jopa kokonaan huomioimatta.

Vastuullisuudelle ei ole olemassa yksiselitteistä mittaria, jolla voisi verrata erilaisia vastuullisia sijoituskohteita tai niitä tarjoavia tahoja. Sen sijaan kannattaakin tarkastella, miten taustalla oleva sijoitustuotteita tarjoava yhtiö tekee vastuullista sijoittamista ja onko tapa johdonmukainen ja selkeä.

Sijoitustoiminnan vastuullisuuden arviointi vaatii johdonmukaisuutta ja selkeitä prosesseja. Nämä ovat myös edellytyksiä sille, että sijoituskohteita tarjoava taho pystyy ajan saatossa kehittämään vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja työkalujen ja tietojen parantuessa.

Vastuullisuus, tuotto vai molemmat?

Mandatum Life on allekirjoittanut YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen ja sitoutunut julkistamaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Mandatum Lifen varainhoito viimeiset kaksi vuotta saavuttanut YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation arvioinnissa erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance). Mandatum Life tekee myös tiivistä muiden vastuullisuutta edistävien kumppaneiden kanssa kuten WWF:n, jonka kanssa yritys julkaisi jo toistamiseen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.

Mandatum Lifella ei ole eriytettyä vastuullisuusarviointia, vaan vastuullisuusanalyysi on keskeinen osa sijoituskohteiden arviointia ja monitorointia kaikissa omaisuuslajeissa kunkin sijoitusinstrumentin ominaispiirteet huomioiden. Eri omaisuuslajeissa vastuullisuusarvioinnin eri menetelmät, kuten poissulkeminen, suosiminen tai vaikuttaminen painottuvat eri tavalla. Yksittäisten sijoituskohteiden lisäksi on tärkeätä tarkastella vastuullisuutta koko sijoitussalkun tasolla omaisuuslajipainotukset huomioiden.

Mandatum Lifella ei ole eriytettyä vastuullisuusarviointia, vaan vastuullisuusanalyysi on keskeinen osa sijoituskohteiden arviointia ja monitorointia kaikissa omaisuuslajeissa.

Sijoituskohdeharkinnasta jätetään suoraan pois tiettyjen toimialojen tai tuoteryhmien toimijat, kuten kiistanalaiset aseet, tupakka, aikuisviihde tai hiili. Yhtiöt, joiden pääasiallinen tulonlähde on alkoholituotteet tai sotamateriaali, jäävät myös sijoitustoiminnan ulkopuolelle. Tämän jälkeen tarkastellaan laajasti yhtiöiden liiketoimintaa ja tulevaisuudennäkymiä hyödyntäen puolueettoman vastuullisuuden arvioimiseen erikoistuneen Sustainalyticsin arvioita.

Tämän analyysin pohjalta sijoitussalkkuihin valittuja kohteita seurataan UN Global Compact -periaatteiden toteutuminen kannalta. Yhtiöt, jotka noudattavat näitä periaatteita, eivät syyllisty rikkomuksiin ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työelämään tai korruptioon liittyen. Sijoituksia tehdään vain asetetut kriteerit täyttäviin kohteisiin, oli kyseessä vastuullisuutta erityisesti painottava sijoitussalkku tai ei.

Vastuullisuusanalyysia hyödyntäen Mandatum Lifen asiantuntijat saavat kohteesta myös pelkkiä taloudellisia lukuja kattavamman kuvan. Näin  kohteen tulevaisuuden näkymiä, kuten kohteeseen tai sen alaan liittyviä riskejä ja tuottopotentiaalia, voidaan ymmärtää paremmin. Mandatum Lifella uskotaan, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu siis kannattaakin, halusi samalla parantaa maailmaa tai ei.

Kerran vastuullinen ei ole aina vastuullinen – vastuullinen sijoittaminen vasta alkaa sijoituspäätöksestä

Maailma ja sijoituskohteet muuttuvat. Yritys voi parantaa toimintaansa ja muuttua sijoittajan kriteerit täyttäväksi kohteeksi tai jo salkussa oleva kohde tai alansa voi muuttua vastuullisuuden näkökulmasta riskillisemmäksi. Siksi ei riitä, että kohteen on kerran arvioinut, vaan kohteiden arviointia joutuu tekemään jatkuvasti.

Kun sijoitussalkussa olevan yhtiön toiminnassa huomataan puutteita tai riski vastuullisuustekijöihin liittyen todetaan kasvaneen, ryhdytään toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan kohdeyhtiön toimintaan ja siten sijoituksen tuloksellisuuteen. Kohdeyhtiötä voidaan lähestyä suoraan esimerkiksi lähettämällä heille kysymyksiä havaittuun riskiin liittyen tai vaatimuksia paremmasta tiedonjaosta. Vaihtoehtoisesti voidaan vaikuttaa yhdessä muiden sijoittajien kanssa yhteistyössä yhteisvaikuttamispalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin ISS:n kanssa. Suoran dialogin ja yhteisvaikuttamisen tavoitteena on saada yhtiöt omaehtoisesti korjaamaan puutteet ja saada liiketoiminta ja vastuullisuusriskeihin vaikuttavat tekijät hyvälle kehityspolulle.

Jos yrityksen selvitystä tai tehtyjä toimenpiteitä ei katsota riittäviksi, yhtiön osakkeet voidaan myydä ja puutteiden korjaamispyrkimyksiä jatketaan yhteisvaikuttamisprosessin kautta yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Sijoittajat eivät suoraan tee päätöksiä, jotka vaikuttavat hyvään hallintotapaan ja vastuulliseen yritystoimintaan, vaan näitä päätöksiä tekevät yritykset. Siksi omien sijoituskohteiden vastuullisuusarvioinnin lisäksi vähintään yhtä tärkeää on viestiä selvästi, miten ja mihin on itse valmis sijoittamaan, mitä asioita sijoittajana katsoo tärkeäksi ja miten itse toivoisit yritysten toimivan.

Samalla kannustetaan myös muita sijoittajia toimimaan samoin.