Allokaationäkemys: Hengähdystaukoa odotettavissa

Kevään ja kesän voimakkaan hintaheilunnan jälkeen odotettavissa on maltillisempaa kehitystä sijoitusmarkkinoilla. Yhdysvaltain presidenttivaaleihin liittyvät poliittiset käänteet sekä yritysten tuloskunnon kehitys ovat sijoitusmarkkinoiden kannalta pääasiallisia teemoja syksyyn mentäessä.

Kevään ja kesän voimakkaan hintaheilunnan jälkeen odotettavissa on maltillisempaa kehitystä sijoitusmarkkinoilla. Talousaktiviteetti toipuu, mutta hidastuvaa tahtia ja keväällä tehtyjen mittavien elvytystoimien vaikutus on pitkälti hinnoiteltu heijastuen arvostustasoihin. Yhdysvaltain presidenttivaaleihin liittyvät poliittiset käänteet sekä yritysten tuloskunnon kehitys ovat sijoitusmarkkinoiden kannalta pääasiallisia teemoja syksyyn mentäessä.

Talous elpyy, mutta työllisyyskehitys on ollut verkkaista

Eri talousindikaattorit viittaavat talouden toipuvan koronaviruksen aiheuttamasta shokista. Viruksen ensimmäisen aallon suitsemiseksi käyttöönotettuja rajoitustoimia on asteittain purettu kesän aikana, mikä on mahdollistanut talouden elpymisen. Länsimaissa ostopäällikköindeksit ovat palanneet talousaktiviteetin kasvua osoittaville tasoille. Kiinassa toisen neljänneksen BKT-kasvu oli jo selvästi plusmerkkinen ja USA:n osalta talouskasvun odotetaan ponnahtavan yli kahdenkymmenen prosentin kasvuun kolmannessa neljänneksessä.

Yritysten luottamus on toipunut kriisiä edeltävälle tasolle, mutta monet yhtiöt odottavat näkyvyyden parantumista ja lykkäävät suurempia investointeja. Rajoitusten purkamisen myötä virus on lähtenyt leviämään uudelleen ja rajoitustoimien ottaminen uudelleen käyttöön toisen aallon torjumiseksi tarkoittaa talouskasvun toipumisen maltillistumista syksyn edetessä. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, ettei viime kevään tapaisia rajuja rajoitustoimia jouduta ottamaan käyttöön.

Tartuntatilanteen ohella työllisyyden kehitys tulee olemaan ratkaiseva kulutuskysynnän ja yritysten tuloksentekokyvyn kannalta. Yritysten luottamuksesta poiketen kuluttajien luottamus ei toistaiseksi ole palautunut kriisistä. Keskeisin tekijä heikon kuluttajaluottamuksen taustalla on työllisyys, joka on kriisin pahimpien viikkojen jälkeen parantunut, mutta odotettua verkkaisemmin. USA:ssa kulutuskysyntää tuettiin kevään ja kesän aikana normaalia suuremmilla työttömyyskorvauksilla, mutta pidemmän päälle nämä väliaikaiset toimet eivät riitä ylläpitämään kulutusvoimaa, ellei työllisyys kehity suotuisasti.

Keskeinen kysymys on, jääkö työttömyys rakenteellisesti kriisiä edeltävää tasoa korkeammaksi. Kulutuksen vastatessa noin kolmea neljäsosaa Yhdysvaltain taloudesta yksityisellä kulutuksella ja sitä kautta työmarkkinoiden kehityksellä on sijoitusmarkkinoiden kannalta suuri rooli.

Keskuspankit markkinoiden selkärankana

Keskuspankit ovat kesän aikana viestineet jatkavansa löysää rahapolitiikkaansa niin kauan kuin on tarve. Tältä osin viesti rahapoliittisen linjan jatkuvuudesta on harvinaisen selkeä, ja sijoitusmarkkinoilla ollaan melko yksituumaisia korkotason pysymisestä alhaisena lähitulevaisuudessa. Keskuspankit ovat kuitenkin peräänkuuluttaneet aktiivisempaa finanssielvytystä. EU-johtajat vastasivat huutoon heinäkuussa, kun EU:n elvytysrahaston perustamisesta päästiin sopuun. Budjettielvytyksessä keskeisin kysymys lienee toimeenpanon onnistuminen. Suuretkaan elvytyspaketit eivät auta, mikäli niitä ei onnistuta kohdentamaan talouskehitystä tukevalla tavalla.

USA:n ja Kiinan välit ovat pysyneet kireinä. Viimeisimpänä tekoinaan osapuolet ovat rajoittaneet vastapuolen teknologiayhtiöiden toimintaa alueillaan. Kiihtyvä presidenttivaalikampanjointi Yhdysvalloissa voi kärjistää tilannetta edelleen syksyyn mentäessä. Siinä missä koronavirus on jo melko hyvin tunnettu uhka, kahden suurvallan kiista lienee riskitekijöistä sijoittajille kaikkein arvaamattomin ja siten hankalin hinnoitella.

Osakesijoituksissa olemme maltillisesti asemoituneita

Osakemarkkinoiden arvostustaso on noussut kurssinousun myötä ja sijoitusmarkkinat hinnoittelevat positiivista näkymää virusepidemian taloudellisten vaikutusten suhteen. Yritykset ovat raportoineet pelättyjä parempia tuloksia vuoden toiselta vuosineljännekseltä, mikä antaa syytä optimismiin. Odotettua paremman tuloskehityksen taustalla ovat kuitenkin ensisijaisesti tehokkaat kululeikkaukset, mikä ei ole pidemmän päälle kestävä tapa tuloskasvun luomiseksi. Toinen tuloskauden varoittava yksityiskohta löytyy pankkisektorilta. Toistaiseksi luottotappioita on nähty verrattain vähän, mutta pankit ovat tehneet lisää varauksia luottotappioiden varalta. Pankit tuntevat oman luottoportfolionsa ulkopuolisia paremmin, joten sijoittajien ei kannata sivuuttaa tätä yksityiskohtaa tulosjulkistuksissa.

Samaan aikaan koronaviruksen toinen aalto ja sen suitsemiseksi mahdollisesti uudelleen käyttöönotettavat rajoitustoimet muodostavat osakemarkkinoille riskin. Myös kuluttajakysynnän elpyminen on tärkeää yritysten tuloskasvun kannalta. Työllisyys on lähtenyt elpymään aiemmin odotettua verkkaisemmin, mikä on kuluttajakysynnän elpymisen kannalta huono asia.

Muun muassa näistä syistä olemme osakkeissa maltillisesti asemoituneita ja painotamme keskimääräistä vakaampia yhtiöitä ja toimialoja.

Korkosijoituksissa kannamme mieluummin yritysriskiä kuin korkoriskiä

Yrityslainojen riskilisät ovat supistuneet ja hinnat nousseet keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan ja arvopaperien osto-ohjelmien laajennuksien myötä. Näemme pidemmän aikavälin tuotto-odotuksen yrityslainoissa parempana verrattuna koronakriisiä edeltävään aikaan, vaikka tuotto-odotus onkin jo selvästi heikentynyt maaliskuun hetkellisesti korkeista tasoista.

Kannamme mieluummin yritysriskiä kuin korkoriskiä. Korkosijoitusten painotus on kotimarkkinoillamme pohjoismaisissa yhtiöissä, jotka tunnemme hyvin ja joiden tuottopotentiaalin näemme suhteellisesti tarkasteltuna hyvänä. Emme sijoita euroalueen valtionlainoihin heikon tuottotason takia ja valtionlainojen osuus korkosijoituksissa on hyvin pieni. Olemme ylläpitäneet maltillista korkoriskiä, sillä kompensaatio ylimääräisen korkoriskin kantamisesta on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä huono.

Dollarin heikentyminen on heijastunut negatiivisesti myös kehittyvien maiden valuuttoihin. Olemme olleet varovaisia kehittyvien markkinoiden velkakirjojen suhteen, mutta syksyn mittaan paikallisvaluuttojen heikentyminen voi avata houkuttelevia mahdollisuuksia.

Korkotason pysyessä alhaisena ovat vaihtoehtoiset sijoitukset koronakriisin jälkeenkin keskeisessä asemassa pitkäjänteisen ja hyvin hajautetun sijoitussalkun muodostamisessa.