Allokaationäkemys: Katse kohti vuotta 2021

Vaikka USA:n presidentti- ja kongressivaalien tulos on vielä vahvistamatta, on epätodennäköistä, että nykyhetken tilanteeseen tulee olennaisia sijoitusmarkkinoiden näkymiin vaikuttavia muutoksia. Sijoitusmarkkinoiden pääfokus siirtyy ensi vuoden talousympäristön ja siihen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseen.

Vaikka USA:n presidentti- ja kongressivaalien tulos on vielä vahvistamatta, on epätodennäköistä, että nykyhetken tilanteeseen tulee olennaisia sijoitusmarkkinoiden näkymiin vaikuttavia muutoksia. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden toimintaympäristö tulee pitkälti säilymään ennallaan, kun jaettu valta yli puoluerajojen kongressissa tulee ylläpitämään sopivan poliittisen jännitteen ja vakauden. Näin ollen sijoitusmarkkinoiden pääfokus siirtyy ensi vuoden talousympäristön ja siihen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseen.

Rokoteuutiset vahvistavat odotuksia talouden elpymisestä

Talousdata on rohkaisevaa talouden elpymistä ajatellen. Yritysten luottamus on kohentunut ja työttömyys vähenee, vaikkakin historiallisessa mittakaavassa työttömyys muun muassa USA:ssa on edelleen korkealla. Valtioiden elvytystoimet ovat edelleen keskeisiä investointien vauhdittamiseksi, yritysten akuuttien rahoitusvaikeuksien ratkaisemiseksi sekä kuluttajien ostovoiman ylläpitämiseksi työttömyyden tai lomautusten aikana. USA:ssa uutta tukipakettia odotetaan alkuvuodesta. Euroopassa EU-maat ovat päässet sopuun Unionin tulevien vuosien budjetista, mikä sisältää merkittäviä elvytystoimia kesällä sovitun mukaisesti. Aasiassa tehdyt elvytystoimet ovat purreet ja talous on palannut kasvu-uralle.

Myös keskuspankkien rahapolitiikka on löystymässä elvyttävämpään suuntaan. Euroopan keskuspankki tasoitti lokakuun kokouksessaan tietä lisätoimille joulukuun kokouksen yhteydessä. Markkinaodotuksissa ovat ainakin pandemian myötä aloitetun hätäosto-ohjelman laajentaminen sekä pankeille suunnatun rahoitusohjelman ehtojen muokkaaminen, millä pyritään muun muassa parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta.

Sijoitusmarkkinoilla nyt aiempaa parempi käsitys rokotteen tehokkuudesta ja näkyvyys mahdollisesta aikataulusta

Viruksen toisen aallon kiihtyminen on pakottanut useat Euroopan maat, mukaan lukien Ranskan, Iso-Britannian, Espanjan, Italian ja Saksan, ottamaan käyttöön eriasteisia liikkumis- ja liiketoimintarajoituksia viruksen leviämisen suitsemiseksi. Rajoitusten taloudelliset vaikutukset tunnetaan nyt paremmin ja eri mailla on valmiina kanavia, joilla tukea voidaan tarjota yrityksille tai kotitalouksille, mikä mahdollistaa nopeat tukitoimet tarvittaessa. Näin ollen toisen aallon taloudellisten kokonaisvaikutusten odotetaan jäävän kevättä maltillisemmaksi.

Samaan aikaan positiiviset uutiset koronarokotteen tehosta vahvistavat odotuksia talouksien avaamisesta ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja siten talouden elpymisestä. Vaikka rokotteen turvallisuudesta odotetaan vielä tutkimustuloksia eikä myyntilupaa ole, on sijoitusmarkkinoilla nyt aiempaa parempi käsitys rokotteen tehokkuudesta ja näkyvyys mahdollisesta aikataulusta. Mikäli rokote olisi jakelussa jo alkuvuodesta, olisi mahdollinen kolmas aalto keväällä taloudellisilta vaikutuksiltaan todennäköisesti vähäisempi.

Yritysten tuloskehitys odotettua parempaa

Yritysten tulokset ovat kolmannella neljänneksellä supistuneet selvästi odotuksia vähemmän. Keskeisimpiä syitä odotettua paremman kehityksen taustalla ovat tehokas kulujen leikkaaminen sekä odotettua parempi kysyntä. Tuloskauden myötä yritysten tulosennusteita on nostettu, mikä historiallisesti on ollut positiivinen merkki osakemarkkinoiden kehitykselle.

Viruksen toisen aallon kiihtyminen Euroopassa sekä USA:n tukipakettineuvottelujen kaatuminen säikäyttivät osakemarkkinat hetkellisesti lokakuun loppupuolella. Positiiviset uutiset rokotteeseen liittyen puolestaan näyttävät käynnistäneet osakemarkkinoilla rotaation, jossa sijoittajat kotiuttavat voittojaan pandemian suhteellisista voittajaosakkeista (muun muassa teknologia ja kotoiluosakkeet) ja vastaavasti ostavat takaisin pandemian suhteellisia häviäjäosakkeita, kuten matkailu, lentoliikenne, kiinteistöyhtiöt ja energia. Markkinat heräsivät myös kyseenalaistamaan teknologiasektorin korkeaa arvostustasoa, kun talouskasvuodotusten vahvistuminen nosti korkotasoa USA:ssa.

Emme lokakuussa ole tehneet merkittäviä muutoksia osakesijoituksissa. USA:n teknologiasektorin osuutta sijoituksista vähensimme jo syyskuussa.

Korkosijoituksissa kannamme mieluummin yritysriskiä kuin korkoriskiä

Yrityslainojen riskilisät ovat supistuneet ja hinnat nousseet keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan ja arvopaperien osto-ohjelmien myötä. Samalla tuotto-odotus on kuitenkin alentunut. Olemme antaneet vähäriskisten investment grade -lainojen osuuden korkosijoituksista pienentyä, sillä tuottotasot ovat alhaisia ja houkuttelevia mahdollisuuksia rajallisesti.

Lokakuun loppupuolella tuottotasot nousivat hetkellisesti hieman viruksen toisen aallon kiihtyessä. Lisäsimme tässä yhteydessä hieman kehittyvien maiden velkakirjojen osuutta. Samalla hajautimme kehittyvien maiden velkakirjojen positiota myös dollarimääräisiin velkakirjoihin, mikä pienensi paikallisvaluuttojen valuuttariskiä. Lisäksi teimme pienen lisäsijoitukset eurooppalaisille lainamarkkinoille.

Korkosijoitusten painotus on kotimarkkinoillamme pohjoismaisissa yhtiöissä, jotka tunnemme hyvin ja joiden tuottopotentiaalin näemme suhteellisesti tarkasteltuna hyvänä. Kannamme mieluummin yritysriskiä kuin korkoriskiä. Emme sijoita euroalueen valtionlainoihin heikon tuottotason takia ja valtionlainojen osuus korkosijoituksissa on hyvin pieni. Olemme ylläpitäneet maltillista korkoriskiä, sillä kompensaatio ylimääräisen korkoriskin kantamisesta on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä huono.

Vaihtoehtoiset sijoitukset keskeisessä asemassa salkun rakennuksessa

Näkemyksemme mukaan vaihtoehtoiset sijoitukset ovat koronakriisin jälkeenkin keskeisessä asemassa pitkäjänteisen ja hyvin hajautetun sijoitussalkun muodostamisessa, sillä korkotaso pysynee alhaisena pitkään. Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa nykyisessä korkoympäristössä hyödyntää rajallisen likviditeetin tarjoama lisätuotto eli likviditeettipreemio.

Painotamme vaihtoehtoisia korkosijoituksia, kiinteistökehityshankkeita ja korkean kassavirran kohteita. Vaihtoehtoisissa korkosijoituksissa markkinaheilunta avaa hyviä tuottomahdollisuuksia. Kiinteistöissä sijoitamme kiinteistökehitykseen erikoistuneiden salkunhoitajien kanssa, jotka ovat hyviä ostajia ja joilla on kykyä jalostaa kiinteistöjä aktiivisilla toimilla. Pääomasijoituksissa olemme valikoidusti aktiivisia ja etsimme yksittäisiä hankkeita, jotka eivät ole velkavetoisia.