Kattava ESG-analyysi paljastaa sijoituskohteen tuottopotentiaalin

Yritysten hiilijalanjälki ja muut ympäristöasiat korostuvat keskustelussa vastuullisesta sijoittamisesta. Keskustelua seuratessa voi jopa saada vaikutelman, että vastuullinen sijoittaminen rajoittuu ympäristöasioiden huomioimiseen. Kattavan kuvan sijoituskohteesta saa kuitenkin tarkastelemalla vastuullisuutta monipuolisesti.

Kattavan kuvan sijoituskohteesta saa tarkastelemalla vastuullisuutta monipuolisesti.

Yritysten hiilijalanjälki ja muut ympäristöasiat korostuvat keskustelussa vastuullisesta sijoittamisesta. Keskustelua seuratessa voi jopa saada vaikutelman, että vastuullinen sijoittaminen rajoittuu ympäristöasioiden huomioimiseen sijoituskohteiden valinnassa.

Sijoituskohteiden läpikotainen vastuullisuusarviointi vaatii kaikkien kolmen ESG-teeman kokonaisvaltaista tarkastelua. Tämä tarkoittaa, että ympäristönäkökulman (E) lisäksi on huomioitava myös vastuullisuuden sosiaalinen (S) ja hallinnollinen (G) puoli.

”Vastuullinen yritys katsoo esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen yhteiskunnallista vaikutusta kokonaisuutena, ja ymmärtää, että näilläkin asioilla on vaikutusta myös yhtiön tulokseen osakkeenomistajan kannalta”, sanoo Mandatum Lifen allokaatiojohtaja Carolus Reincke.

Sijoituskohteiden läpikotainen vastuullisuusarviointi vaatii kaikkien kolmen ESG-teeman kokonaisvaltaista tarkastelua.

 

Ilmastokeskustelu on nyt pinnalla, mutta Reincken mukaan ympäristöasiat korostuvat muita vastuullisuuden näkökulmia enemmän todennäköisesti myös siksi, että niistä on helpompi puhua.

”Jos julkisessa keskustelussa kommentoi yritysten hallinnointitapaa tai vaikka henkilöstövastuuta, ajautuu helposti puhumaan yksittäisistä yrityksistä. Sen sijaan kenellä tahansa voi olla mielipide ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta voidaan puhua yleisellä tasolla”, Reincke sanoo.

Hyvä hallinto on aidon vastuullisuuden perusta

Yrityksen hallintotapa tarkoittaa niitä sääntöjä, käytäntöjä ja yleisemmin kulttuuria, joiden perusteella yhtiö toimii. Hyvin hallinnoituja yrityksiä pidetään usein keskimääräistä vakaampina sijoituskohteina paremman ennustettavuuden johdosta.

Käytännössä yrityksen hallintoa tarkastellessa arvioidaan liiketoimintakäytäntöjen laadukkuutta suhteessa verrokkeihin, esimerkiksi raportoiko yritys toiminnastaan läpinäkyvästi, toimiiko yritys kaikin puolin lakien ja määräysten mukaisesti sekä kuinka se palkitsee johtoa ja työntekijöitään.

Mandatum Lifen salkunhoitajan Samuli Outisen mukaan yrityksen hallinnon tarkastelu on oleellista myös tuottopotentiaalia arvioidessa.

”Menestystarinat syntyvät toistettavista prosesseista, jonka päälle rakennetaan tietty määrä innovaatiota. Tämä ei onnistu epävakaassa ympäristössä, jossa esimerkiksi johdon menetelmät, mittaaminen, raportointi tai muut käytännöt eivät ole toimivia. Hyvän hallinnon on havaittu olevan yhteydessä parempaan tuottoon.”

Menestyksekäs kasvu edellyttää, että yrityksessä pystytään rakentamaan koko ajan uutta menestystä vanhan menestyksen päälle. Se tarkoittaa, että systemaattisen seurannan avulla yrityksessä ymmärretään, millä tavalla menestys on luotu ja kyetään oppimaan vanhoista virheistä.

Vastuullisuusanalyysi laajentaa yritysten tarkastelua pelkistä numeroista ja tuloksesta siihen, miten tulos on tehty.

 

Ilman hyvää hallintotapaa on melkein mahdotonta toimia aidosti vastuullisesti myöskään ympäristöasioissa tai suhteessa omaan henkilöstöön ja ympärillä olevaan yhteiskuntaan.

”Ennen ajateltiin, että taloudelliset luvut kertovat kaiken mitä yritys tekee. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Taloudellisten lukujen tarkastelu on taaksepäin katsovaa, mutta arvioitaessa tulevaisuuden potentiaalia ja riskiä pitää katsoa muutakin kuin tuloslaskelmaa ja tasetta. Vastuullisuuden tarkastelu eri näkökulmista auttaa juuri siinä”, Outinen sanoo.

Vastuullisuusanalyysi siis laajentaa yritysten tarkastelua pelkistä numeroista ja tuloksesta siihen, miten tulos on tehty.

Katse ihmisiin auttaa ennustamaan tulevaa

Yrityksen sosiaalisen vastuun osa-alue kattaa ihmisiin ja yhteisöihin liittyvät näkökulmat esimerkiksi yrityksen henkilöstöpolitiikan, monimuotoisuuden, johtamisen, ihmisoikeuksien huomioimisen sekä vaikutukset asiakkaisiin ja lähiyhteisöön.

Esimerkiksi hankintaketjun työvoiman käyttöön ja työsopimusehtoihin liittyvät epäkohdat voivat aiheuttaa yrityksen ja sijoituksen arvon laskua.

Henkilöstöön liittyvää informaatiota kannattaa hyödyntää myös yrityksen tuottopotentiaalin arvioinnissa.

Esimerkiksi tarkasteltaessa Fortune-lehden 100 parasta työpaikkaa -listauksen pörssiyritysten kehitystä vuosina 1984–2011 huomattiin, että parhaiten henkilöstöstään huolehtivat yritykset tekivät ajanjaksolla 2,3–3,8 prosenttia parempaa vuosituottoa kuin niiden kilpailijat.

Henkilöstön motivaatiolla ja sitoutumisella sekä yrityksen työnantajamielikuvalla on iso merkitys yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Kaiken kaikkiaan vastuullisuuden monipuolinen tarkastelu on sijoittajalle mahdollisuus saada sijoituskohteesta kattavampi ja paikkansapitävämpi kuva.

 

Lista strategioista

  • Poissulkeminen: suljetaan salkusta pois yhtiöt, joissa yritysvastuu ei toteudu hyväksyttävällä tasolla.
  • Parhaiden suosiminen: painotetaan yhtiöitä tai toimialoja, joiden vastuullisuusluokitus on toimialansa paras.
  • Sijoittaminen vastuullisuutta edistäviin kohteisiin: Investoidaan kohteisiin, jotka edistävät suoraan positiivista kehitystä, esimerkiksi uusiutuvaa energiaa.