Sijoittajan mielenrauha löytyy sijoitusfilosofiasta

Monelle pitkän linjan sijoittajalle muodostuu sijoitusfilosofia, joka ohjaa päätöksentekoa sijoittamisessa. Omia sijoitusperiaatteitaan noudattamalla sijoittaja välttyy sekä hötkyilyltä että harmittelulta.

Sijoitusfilosofiassa on yksinkertaisimmillaan kyse pääperiaatteista, joita hyödynnetään sijoitussuunnitelman rinnalla ja sen toteutuksessa. Omia sijoitusperiaatteitaan noudattamalla sijoittaja välttyy sekä hötkyilyltä että harmittelulta.

Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke konkretisoi konsernin sijoitusfilosofiaa ja miten sitä sovelletaan käytännön työssä.

Pitkäjänteisyys ja opportunismi käsi kädessä

Sammon arvopaperijohtaja Ville Talasmäki on todennut Life Magazinen haastattelussa, että pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa reagoida isoihin linjoihin ja kiinnostaviin ostomahdollisuuksiin.

”Kärsivällisyys on keskeisiä sijoitustoimintaamme liittyviä arvoja. Se johtaa näkemyksemme mukaan sijoittajan kannalta parhaaseen lopputulokseen. Kun sijoitushorisontti on pitkä, on aina hyvä aika sijoittaa, jo pelkästään korkoa korolle vaikutuksen ansiosta”, aloittaa Carolus Reincke.

Kärsivällisyyttä kysytään erityisesti osto- ja myyntitilanteissa. Kärsivällinen sijoittaja ei osta tai myy sijoituksia epäsuotuisalla hetkellä tai massojen vanavedessä. Sama pätee vaikkapa asunnon ostoon: on fiksumpaa ostaa asunto hyvän tarjouksen tullessa vastaan, ei pakon edessä.

Reincke korostaa, että kärsivällisyys sijoittamisessa on paljon enemmän kuin pelkkä osta ja pidä -strategia. Kärsivällisyyden rinnalla kulkee opportunismi, eli kyky tarttua tilaisuuksiin.

”Opportunismi tarkoittaa hyvien sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä, ei sattumanvaraista toimintaa”, Reincke jatkaa.

Esimerkiksi markkinoiden hinnoitteluvirheet kannattaa hyödyntää ja siksi moni sijoittaja jopa toivoo volatiliteettia, eli arvon vaihteluja, koska tällöin hyviä sijoituskohteita voi saada edullisesti. Joissain tilanteissa käteispainoa salkussa voidaan kasvattaa merkittävästikin, jos kiinnostavia sijoituskohteita ei ole tilapäisesti tarjolla. Tämä mahdollistaa ostoja sopivan tilaisuuden tullen.

Carolus Reincke

”Opportunismi tarkoittaa hyvien sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä, ei sattumanvaraista toimintaa.”

Pitkäjänteisyyden suurin este on pelko varojen menettämisestä, jolloin kärsimätön sijoittaja saattaa tehdä virheliikkeitä. Sammon Talasmäki arvioi, että vaarallisimpia hetkiä markkinoilla on, kun kaikki ajattelevat ja toimivat samalla tavalla. Silloin sijoittajien toimintaa ohjaa pelko väärässä olemisesta. Epävarmuuden ja tilapäisten tappioiden sietäminen onkin kärsivällisen sijoittajan tärkeimpiä kykyjä.

Reincken mukaan epävarmuus hyvin rakennetun sijoitussalkun odotetun tuottotason saavuttamisesta pienenee sijoitusajan pidentyessä. Mitä pidempi sijoitusaika on, eli mitä enemmän toistoja tai vuosia, sitä pienempi on epävarmuus odotetusta lopputulemasta. Tämä suurten lukujen laiksi kutsuttu ilmiö on voimakas kannustin kärsivällisyydelle kaikessa sijoitustoiminnassa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset palkitsevat kärsivällisen sijoittajan

Hyvä esimerkki pitkän aikavälin hyödyistä sijoituskohteissa ovat vaihtoehtoiset sijoitukset, joissa sijoittaja saa lisäkorvausta siitä, ettei tarvitse hyvää likviditeettiä sijoituksilleen. Sijoittajaa palkitaan siis siitä, että sijoituksia ei ole mahdollista muuttaa rahaksi milloin tahansa, kuten esimerkiksi osakkeita.

”Mitä pidempi sijoitushorisontti, sitä suurempi on tuotossa näkyvä odotettu korvaus eli likviditeettipreemio”, Reincke sanoo. Sijoittajan kannattaa kuitenkin varautua mahdollisiin likviditeettitarpeisiin sisällyttämällä salkkuun myös likvidimpiä sijoituksia.

Vaihtoehtoisia sijoituskohteita ovat mm. suorat yrityslainat, listaamattomat yhtiöt sekä kiinteistösijoitukset.

”Sijoituksia tehdään esimerkiksi eurooppalaisten yrityskauppakohteiden suoriin lainoihin”, Reincke konkretisoi.

Myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa on tärkeää huolehtia hajautuksesta ja välttää kohteita, jotka kärsivät ylisuosiosta: varsinkin pääomasijoitusmarkkinoilla runsas kysyntä on jo nostanut hintoja.

Vaihtoehtoisten sijoitusten rajatun saatavuuden vuoksi Mandatum Life on panostanut tuotteisiin, joissa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi sijoittaa valmiiksi hajautettuun salkkuun.

”Olemme myös sisällyttäneet vaihtoehtoisia sijoituksia allokaatioratkaisuihimme: Allokaatiokoreihin ja Mandaattivarainhoitoon, eli täyden valtakirjan palveluumme. Myös vaurastumisen palvelun sijoitusstrategioista löytyy vaihtoehtoisia sijoituskohteita”, Reincke kertoo.

Kanssasijoittaminen on portti suursijoittajien sijoituskohteisiin

”Suuri osa vaihtoehtoisista sijoituksista toteutetaan kanssasijoittamismallimme mukaan”, sanoo Reincke.

Kanssasijoittaminen tarkoittaa yhteistyön tekemistä suursijoittajien kanssa, jolloin on mahdollista tuoda yksityissijoittajan ulottuville myös niitä vaihtoehtoisia sijoituskohteita, jotka tyypillisesti ovat vain suursijoittajien saatavilla. Kanssasijoittamisen avulla sijoitusvolyymit kasvavat ja sijoittaja pääsee hyötymään hyvästä kustannustehokkuudesta.

”Kanssasijoitusstrategiassamme sijoitamme kohteisiin, jotka ovat osa Mandatum Lifen sekä kumppaniemme menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa”.

Kanssasijoittaminen perustuu Mandatum Lifella ennen kaikkea konserniyhteistyöhön, jolloin koko konsernin osaamista ja markkina-asemaa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa työeläkeyhtiöt, muut suomalaiset eläkesijoittajat sekä muut kansainväliset ja erityisesti pohjoismaiset suursijoittajat.

Kaikkien omaisuuslajien hyödyntäminen salkussa tuo tehoja

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat erinomainen täydennys salkkuun perinteisten osake- ja korkosijoitusten ohella.

”Kaikkien omaisuuslajien sisällyttämien salkkuun tuo tehoja ja on toinen tärkeistä kulmakivistämme sijoitustoiminnassa”, kertoo Reincke.

Kun sijoitushorisontti on pitkä, on aina hyvä aika sijoittaa, jo pelkästään korkoa korolle -vaikutuksen ansiosta.

”Käytännössä toteutamme itse ne sijoitukset, joissa pystymme luomaan lisäarvoa verrattuna yleiseen markkinakehitykseen. Vahvuusalueemme ovat kotimarkkinan lisäksi muut Pohjoismaat sekä Eurooppa, joissa salkunhoitajamme tapaavat kasvotusten useita satoja yritysjohtajia vuosittain. Muilla markkinoilla sijoitukset toteutetaan tarkoin valikoitujen kumppaneiden sijoituskohteiden avulla. He analysoivat puolestamme hyvin laajaa sijoituskohdeuniversumia, ja tuovat oman erikoisosaamisensa asiakkaidemme hyödyksi”, Reincke konkretisoi.

Pitkäjänteinen sijoittaminen mahdollistaa näkemyksen oton eri omaisuuslajien sisällä. Säännöllinen salkun rebalansointi, eli salkun tasapainottaminen, on sijoittajalle yksinkertainen keino paitsi parantaa salkkunsa tuotto-odotusta, myös alentaa salkun riskiä ja parantaa hajautusta. Jos salkkua ei rebalansoida, muuttuu sijoitusten jakauma ajan myötä sijoitusten markkina-arvojen muutosten seurauksena eikä omaisuuslajien painot välttämättä enää vastaa tavoiteltua jakaumaa.

Tulevaisuuden ehdoilla

Järkevä sijoittaja muodostaa salkkunsa myös vastuullisuuden näkökulmasta, sillä vastuullisuus on hyvä tapa hallita ympäristöön, ilmastoon ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä. Vastuullisuus sijoittamisessa onkin kolmas periaate, johon sijoitustoiminta Mandatum Lifella nojaa.

Tutkimusten mukaan vastuullisten yhtiöiden liiketoiminta on pitkällä aikavälillä kannattavampaa. Vastuullisesti toimivat yhtiöt huomioivat omaan henkilöstöön, ympäristöön sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät asiat liiketoiminnassaan. Nämä yhtiöt houkuttelevat luokseen niin pääomaa, osaamista kuin asiakkaitakin mikä luo paremmat edellytykset menestykselle ja tukee osakekurssin kehitystä. Tämä vastaavasti parantaa tuotto-odotuksia.

”Isona sijoittajana meillä on mahdollisuus huomioida vastuullisuus niin omassa sijoitustoiminnassamme kuin vaikuttaa kunkin sijoituskohteen vastuullisuusaspektien parantamiseen”, korostaa Reincke.

ESG-kriteerit, eli ympäristöön (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hyvään hallintotapaan (Governance) on sisällytetty sijoitusprosesseihin ja sen tueksi käydään vuoropuhelua alan toimijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sijoitustoiminnan vastuullisuutta arvioidaan myös mittaamalla sijoitusten hiilijalanjälkeä.

”Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa olemme luoneet konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat käytännössä vähentävät sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla”, sanoo Reincke.

”Elämme tulevaisuuden ehdoilla eikä oikoteihin ole varaa”.

Jaa artikkeli