Data luo mahdollisuuksia palkitsemisjärjestelmän kehittämiselle

Digitalisaatio vähentää työvoiman tarvetta monella alalla, mutta muuttaa myös työn tekemisen tapaa. Ihmisten tehtäväksi jää tulevaisuudessa yhä vähemmän toistuvia rutiinitehtäviä ja tyypillisen työn sekä työsuhteen malli muuttuu.

Siksi myös työstä palkitseminen digitalisoituneessa maailmassa on ja pitäisi olla erilaista. Työpaikalla olon tai työhön käytetyn ajan seuraaminen ei enää ole tärkeintä, vaan mitä saadaan aikaan ja millä tavalla. Aikaansaannosten mittaaminen ei liity määrään vaan innovaatioihin, tekemisen laatuun ja uuden tuottamiseen.

Työn muutos tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita palkitsemisen suunnitteluun: paras tapa palkita innovatiivisuudesta ei välttämättä ole perinteinen tulospalkkiomalli ennalta määriteltyine tavoitteineen. Uuden luomiselle on vaikeaa tai jopa mahdotonta asettaa tavoitteita etukäteen.

Digitalisaatio lisää tiedon roolia palkitsemisessa kahdesta näkökulmasta.

Ensinnäkin, yritykset keräävät yhä enemmän dataa toimintaansa liittyvistä asioista. Tätä dataa voidaan hyödyntää tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen. Esimerkiksi myyjän päivämyynti voidaan suhteuttaa kaupassa vierailevien asiakkaiden määrään tai asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata ja siitä voidaan palkita yhä reaaliaikaisemmin.

Pelkkä datan runsaus ei silti riitä. Datasta on löydettävä mielekkäitä asioita mitattavaksi ja analysoitavaksi. Kysymys oikeiden asioiden mittaamisesta on aina ollut tärkeä hyvän palkitsemisjärjestelmän rakentamisessa, mutta kasvava datamäärä korostaa sitä entisestään. 

Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa myös tiedon helpomman jakamisen henkilöstölle.

Yhä useammalla yrityksellä HR:n käytössä on järjestelmiä, joista henkilöstö saa helposti tietoa omasta työsuhteesta. Niissä palkkiojärjestelmistä maksettavia palkkioiden tilanteesta voidaan viestiä useammin ja helpommin. Palkitseminen näkyy henkilöstölle yhä ajantasaisemmin esimerkiksi mobiilisovelluksien kautta. Toimivan ja oikeudenmukaisen palkitsemisen kannalta on tärkeää, että palkitseminen on läpinäkyvää ja henkilöstö tietää mistä palkitaan.

Työn muutos tekee yhä tärkeämmäksi kysymyksen, mitä palkitsemisjärjestelmällä tavoitellaan. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen vain siksi koska ”tämä on ajan trendi” tai ”muutkin tekevät näin” ei mahdollista parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytymistä. Datan määrä ei ole itseisarvo, vaan tietomassa pitää saada palvelemaan yrityksen toimintaa. Mitä dataa yrityksestäsi löytyy, joka auttaisi mittaamaan suoritusta ja tukisi asioita, joita haluaisit nähdä tapahtuvan?

Ja lopuksi: hyvin suunniteltu palkitsemisjärjestelmä tukee yrityksen tavoitteita, mutta arvostuksen ja hyvän työn huomiointi ei tule menettämään merkitystään – päinvastoin. Palkitseminen ja sen johtaminen muuttuu digitalisaation myötä, mutta mikään ei kokonaan korvaa toisen ihmisen antamaa palautetta.

Jaa artikkeli