Små handlingar i vardagen för Östersjön – 11 tips för havets vänner

Tillståndet i Östersjön är kritiskt – det är ett av världens mest förorenade havsområden. Ett av de största problemen är övergödningen.
Kuvat: Janne Gröning

Tillståndet i Östersjön är kritiskt – det är ett av världens mest förorenade havsområden. Ett av de största problemen är övergödningen.

Klimatförändringen leder till mer regn, vilket medför större näringstillförsel till sjöar och kustvatten och ökad förekomst av alger och cyanobakterier. Högre koldioxidhalter i luften försurar Östersjön och utgör ett hot mot dess arter. När vi talar om klimatförändringen, talar vi således samtidigt om Östersjöns tillstånd.

Vi kan alla göra en insats för Östersjöns väl. Baltic Sea Action Group (BSAG), formellt Stiftelsen för ett levande Östersjön, hjälper olika organisationer att delta i Östersjöarbetet med det de kan bäst och har resurser till.

Även Mandatum Life har förbundit sig att värna om Östersjön. Vi har gjort ett åtagande till Baltic Sea Action Group och förbundit oss att främja skyddet av Östersjön genom årliga donationer och genom att öka investerarnas kännedom om deras påverkansmöjligheter när det gäller att lösa miljöutmaningarna, såsom föroreningen av Östersjön.

 

Så här kan även du påverka genom dina handlingar i vardagen:

1: Undvik onödiga kemikalier i kosmetik, vid städning och tvättning.

2: Ät mindre kött och välj hållbart producerad mat.
Sedvanlig köttproduktion ger upphov till stora utsläpp av koldioxid och näringsämnen. Genom att välja vegetariskt minskar du näringsbelastningen på Östersjön.

3: Diskutera och påverka.
Diskutera Östersjöfrågor på olika forum och uppmuntra också dina närstående och din arbetsplats att ta del i Östersjöarbetet.

4: Minska på vattenförbrukningen.
Med växande avloppsvattenvolymer kommer stora mängder näringsämnen ut i Östersjön.

5: Torrtoalett är ett bra alternativ för vattendragen på stugan.
Hantera också tvättvattnet i bastun korrekt så att det inte rinner direkt ut i sjön.

6: Undvik överfiskade fiskarter.
Välj sådana fiskarter vars bestånd inte är hotade, såsom inhemsk abborre och gädda samt MSC-märkt fisk.

7: Promenera, cykla och använd kollektivtrafik.
Genom att minska på trafikutsläppen minskar också nedfallet av luftburet kväve i vattendragen.

8: Semestra lokalt.
Att flyga förbrukar stora mängder energi och ökar klimatuppvärmningen med fler stormar, kraftigare regn och större näringsavrinning som följd.

9: Se till att båtens motor är i skick för att undvika oljeläckage, och bottenmåla inte båten med giftfärg.

10: Skräpa inte ned på land eller till havs.
Lämna ditt avfall där det hör hemma, dvs. i papperskorgen eller återvinningscentralen.

11: Placera i ansvarsfulla investeringsobjekt.
Indexplaceringskorgen ML Framtid Klimat fokuserar på en global aktiemarknadsavkastning med hälften mindre koldioxidutsläpp. Gör en placering före 31.12.2016 och stöd samtidigt Östersjön. Du får dessutom rabatt på premiearvodet. Läs mer>>

Jaa artikkeli