Nya Nordic Active Ownership – ett svar på placerarnas önskemål

”Sampokoncernen har varit aktiv som placerare på den nordiska marknaden sedan början av 90-talet. Därför är det naturligt för oss att även erbjuda kunderna tillgång till vår expertis och våra kunskaper om små och medelstora företag i Norden”, säger Petri Väisänen, direktör för privat kapitalförvaltning på Mandatum.

Som det gamla ordspråket lyder: ”gå inte över ån efter vatten”. När det gäller placeringar stämmer inte detta alltid, för man vill diversifiera geografiskt, men samtidigt finns det sanning i ordspråket – åtminstone för nordiska aktieplacerare.

På lång sikt har den nordiska aktiemarknaden gett avsevärt bättre avkastning än den globala, utan någon exceptionell risknivå. Till exempel har nordiska företag i genomsnitt mycket bra ordning på bolagsstyrningsfrågor, även jämfört med övriga Europa, och marknaden är mer investerarvänlig än många andra. Dessutom befinner sig Norden som marknad i en gränszon och lite i skymundan för internationella placerare, vilket ger finländska placerare något av en hemmafördel.

Den nordiska marknaden särskilt intressant för den som vill placera i små och medelstora företag.

”Små och medelstora företag växer i genomsnitt snabbare än stora företag och är dessutom inte lika analyserade. Därför är det lättare att hitta företag som kan skapa mervärde för ägaren på lång sikt. I Norden finns det särskilt många sådana företag”, säger Senior Portfolio Manager Jukka Järvelä från Mandatum Asset Management.

Små och medelstora företag har en något högre volatilitet, men belönar ofta placerare med högre avkastning på lång sikt. I Finland och Sverige finns uppemot 1 000 sådana företag, med ett totalt marknadsvärde på strax under 8 miljarder euro. Marknaden är med andra ord större än den motsvarande marknaden i Tyskland eller Frankrike. Det är dels tack vare Nordens starka startup-scen, dels tack vare aktiva private equity-placerare.

En aktiv kapitalplaceringsmarknad tyder på fortsatt goda möjligheter för aktieplacerare i framtiden. Börsintroduktioner bland mindre företag får ofta mindre uppmärksamhet bland den stora massan av investerare efter att den första entusiasmen lagt sig.

Denna nisch kommer Mandatums nya placeringskorg Nordic Active Ownership som lanserades i mars att ta vara på.

”Norden är vår hemmamarknad och Sampokoncernen har varit aktiv som placerare på den nordiska marknaden sedan början av 90-talet. Därför är det naturligt för oss att även erbjuda kunderna tillgång till vår expertis och våra kunskaper om små och medelstora företag. En stor del av aktiefonderna i Norden är inriktade på stora företag och indexplaceringar. Vi har identifierat en tydlig efterfrågan på marknaden för denna typ av produkt samt för vår expertis och vårt sätt att placera”, säger Petri Väisänen, direktör för privat kapitalförvaltning på Mandatum.

Långsiktigt värde genom aktivt ägarskap

Nordic Active Ownership är en aktiekorg med placeringar i noterade nordiska SMF-företag med ett fokus på aktivt ägarskap, något som är typiskt för Sampokoncernen. Detta möjliggör en fokuserad portfölj på bara 20–25 företag.

Placeringsstrategin bygger på förutsägbar och lönsam tillväxt.

”Även om fokuset ligger på företag som har den största tillväxten framför sig är lönsamhet trots allt ett kriterium redan vid placering. I exceptionella fall kan vi även inkludera företag där detta ännu inte uppfylls men som har betydande avkastningspotential och ligger på god väg mot lönsamhet”, berättar Järvelä.

Placeringsteamet bakom Nordic Active Ownership har starka meriter och lång erfarenhet av placeringar på den nordiska marknaden. Låga gränser mellan olika tillgångsklasser är typiskt för Sampo och även Nordic Active Ownership drar nytta av annan expertis inom koncernen. Teamet stöds av en ESG-analytiker och ESG-riskanalyser utgör en integrerad del av beslutsfattandet.

Placeringsverksamheten kännetecknas av tålamod och långsiktigt fokus. Portföljen behåller placeringar i 3–5 år, vilket ger möjlighet att skapa genuint värde på lång sikt som en aktiv ägare.

 

”Det handlar inte om indexplaceringar, utan om att hitta nordiska företag som uppfyller våra kriterier där det enligt vår uppfattning är klokt att gå in som minoritetsägare. På så vis kan vi med vårt eget agerande bidra till företagens framgångar och tillväxt”, förklarar Väisänen.

Mandatum upprätthåller en aktiv dialog med företagens ledningsgrupper och styrelser samt sitter med i aktieägarnas nomineringsråd. Denna dialog kan i praktiken handla om exempelvis företags- eller förvaltningsstrukturer eller bättre investerarkommunikation. Dessutom tar Mandatum upp eventuella brister och utvecklingsområden direkt med den operativa ledningen eller styrelsen.

Saminvesteringar i kärnan för Nordic Active Ownership

En aktiv och långsiktig approach som placerare har gjort Mandatum till en attraktiv ägare.

”Vi upplevs som en bra och stabil ägare, precis en sådan som företagen gärna vill ha. Vi har goda relationer och ett gott rykte. När företagen behöver finansiering är vi bland de första som blir kontaktade. Det ger oss möjlighet till dialog i ett tidigt skede när företagen överväger börsintroduktion”, säger Järvelä.

Ibland förekommer överefterfrågan vid noteringsemissioner och då kan många placerare få färre aktier än de skulle vilja ha eller rentav bli helt utan. Man har mycket att vinna på att vara med i diskussionen i god tid, för då får man vanligen en bättre allokering vid börsintroduktion. Nordic Active Ownership har även beredskap till pre-IPO placeringar, det vill säga placeringar under den sista kapitalanskaffningen inför börsintroduktion. Det är något som många privata placerare saknar tillräckliga tillgångar eller kontakter för.

”En saminvestering med oss ger våra kunder tidig åtkomst till dessa företag. De får alltså dra nytta av Sampokoncernens kontakter och placeringsinsikter vid val och utveckling av objekt samt skalfördelar av att placera tillsammans med en stor placerare. Nordic Active Ownership är ett praktexempel på vår saminvesteringsmodell”, säger Rami Hakola, Head of Distribution på Mandatum Asset Management.

Skenande inflation, räntehöjningar och geopolitisk instabilitet – många frågar sig säkert om det verkligen är ett bra tillfälle att placera?

”Opportunism ligger i kärnan för vår placeringsfilosofi. Vi tror att en turbulent miljö öppnar upp goda möjligheter för långsiktiga placerare. Även vårt sätt att placera och vår aktiva syn på ägarskap är en fördel i detta klimat”, svarar Väisänen.

Hur kan man placera i Nordic Active Ownership?

Placeringskorgen finns tillgänglig genom kapitalförvaltningsavtal. Mandatums kapitalförvaltningskunder kan placera direkt i Nordic Active Ownership genom att kontakta sin kapitalförvaltare eller fylla i kontaktformuläret längst ner på sidan.

Även om direkta placeringar bara är öppna för våra kapitalförvaltningskunder kan även andra kunder delta genom våra allokeringslösningar.

Nordic Active Ownership är en placeringskorg som förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som går att placera i genom bolagets kapitalförsäkringar. Mandatum Asset Management är portföljförvaltare för placeringskorgen.