Palkitsemisjärjestelmät ovat henkilöstölle tärkeämpiä kuin työnantajat arvaavatkaan

Mandatumin Palkitseminen Suomessa 2024 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten palkansaajien ja työnantajien näkemyksiä palkitsemisjärjestelmien tehokkuudesta. Tutkimuksesta paljastui, että työnantajilla ja palkansaajilla oli erilainen käsitys monen vetovoima- ja motivaatiotekijän tärkeydestä.

Mandatumin palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman

Rahallisella palkitsemisella on merkitystä, Mandatumin palkitsemistutkimuksesta selviää. Kolme neljästä palkansaajasta koki, että palkkaus- ja palkitsemismallit ovat yksi kolmesta työpaikan vetovoimaisuutta eniten lisäävistä tekijöitä. Tulos heijastaa aiempien vuosien löydöksiä.

Yllättävää oli kuitenkin se, että työnantajien ja palkansaajien vastauksissa oli suuriakin eroja monen palkitsemisvälineen ja vetovoimatekijän kohdalla. Peräti puolet palkansaajista kertoi esimerkiksi kokevansa lisäeläkkeen tärkeänä, mutta vain 23 prosenttia työnantajavastaajista arvioi henkilöstönsä pitävän sitä tärkeänä. Työnantajille tärkeä tieto on myös se, että toisin kuin usein ajatellaan, lisäeläkettä arvostettiin kaikenikäisten vastaajien parissa. Sama ilmiö näkyi myös vakuutusetujen, henkilöstö-/palkkiorahastojen ja pitkän aikavälin palkitsemisen kohdalla.

”Työnantajien kannattaakin kysyä säännöllisesti henkilöstöltään, miten käytössä olevat palkitsemistavat koetaan ja millaista palkitsemista arvostetaan”, Kiisa Hulkko-Nyman, Mandatumin palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja avaa.

Monelle työnantajalle voi myös tulla yllätyksenä, että jopa kaksi viidestä työntekijästä piti toimitilojen sijaintia ja viihtyvyyttä sekä etätyömahdollisuutta yhtenä tärkeimmistä vetovoimatekijöistä. Samaan aikaan vain noin 20 prosenttia työnantajista piti niitä tärkeimpinä tekijöinä vetovoiman kannalta.

Palkansaajat kaipaavat konkretiaa

Tutkimuksen tuloksissa havaittiin myös, että ylätason vetovoimatekijät, kuten yrityksen brändi, eivät olleet palkansaajien mielestä yhtä tärkeitä kuin työnantajien mielestä. Konkreettiset, työntekoon läheisesti vaikuttavat asiat korostuivat vastauksissa selvästi enemmän. Rahallinen palkitseminen, työn mielekkyys ja työsuhteen pysyvyys olivat palkansaajien mielestä kolme tärkeintä tekijää motivaation lisäämisen kannalta. Rahallista palkitsemista pidettiin tärkeänä erityisesti nuorempien, alle 50-vuotiaiden palkansaajien keskuudessa, kun taas työn mielekkyys ja merkityksellisyys korostui yli 50-vuotiailla vastaajilla.

”Työnhaut ovat palkansaajien näkökulmasta valintatilanteita, joissa konkreettiset asiat, kuten palkitsemismallit ja työn sisältö, jättävät kattotason teemat jalkoihinsa. Työnantajien on hyvä ottaa tämä huomioon työpaikkailmoituksissa ja siinä, miten palkitsemisjärjestelmiä avataan rekrytointihaastatteluissa”, Hulkko-Nyman painottaa.

Ikäryhmien välillä oli havaittavissa myös muita eroja. Nuorimpia, 18–29-vuotiaita vastaajia motivoi kehittymis- ja uramahdollisuudet vanhempia ikäryhmiä enemmän ja yli 40-vuotiailla etätyömahdollisuudet nousivat kolmanneksi tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi.

Tutkimustulokset vahvistivat entisestään tarvetta selkeille, läpinäkyville ja oikeudenmukaisille palkitsemisjärjestelmille, jotka näyttäytyvät konkreettisesti työntekijöille arjessa. Palkitsemisjärjestelmää rakentaessa on hyvä nojata tutkittuun tietoon siitä, mitkä asiat motivoivat ja ohjaavat työntekijöitä kaikkein tehokkaimmin.

 

Lisätietoa tutkimuksesta:

Innolinkin Mandatum Life Palvelut Oy:n toimeksiannosta toteuttamaan palkitsemistutkimukseen osallistui 200 yhtiötä ja 1 003 työntekijää. Tutkimus toteutettiin yhtiöiden edustajien osalta puhelinhaastatteluina ja palkansaajien osalta paneelitiedonkeruuna helmi-maaliskuussa 2024. Voit ladata Palkitseminen Suomessa 2024 -tutkimuksen tulokset täältä.