Allokaationäkemys: Kesäistä kasvua

Osakemarkkinoilla on nähty reipasta kasvua touko- ja kesäkuun ajan ja myös Helsingin pörssi on päässyt vihdoin mukaan nousuun. Euroopan keskuspankin odotettu koronlasku ei juuri näkynyt markkinoilla, ja Yhdysvaltojen FEDin odotetaan löysäävän rahapolitiikkaansa vasta loppuvuodesta.

Kuva: Unsplash / Jesse Bowser

Markkinat ovat huhtikuun korjausliikkeen jälkeen saaneet kesän aurinkoa alleen ja kesäkuuhun tultaessa globaalit osakemarkkinat ovat palanneet alkuvuoden kasvavalle trendille. Toukokuun loppuun mennessä vuoden alku onkin ollut osakemarkkinoilla varsin positiivinen. Globaali osakemarkkina on tuottanut euroissa reilut kymmenen prosenttia. Viimeisten kuukausien aikana tuotto on jakautunut teemojen ja faktoreiden kesken verrattain tasaisesti ja viimeisten vuosien aikana korkojen noususta kärsineet teemat ovat tuottaneet suhteellisen vahvasti.

Vuodesta 1988 lähtien tarkasteltuna tämän suuruinen tai suurempi vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden tuotto on näkynyt kyseisinä vuosina myös keskimäärin positiivisena loppuvuoden momentumina. Keskimääräinen loppuvuoden tuotto edellä mainittuina vuosina on ollut hieman vajaa 10 prosenttia kun keskimääräinen loppuvuoden tuotto kaikkina muina vuosina on ollut hieman päälle kaksi prosenttia. Pelkästään historiallista tuottotaulukkoa tarkasteltaessa lähtökohdat loppuvuodelle ovat osakemarkkinoilla kohtuulliset, mutta liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ei yksittäisestä tuottoluvusta kannata tehdä, sillä jokainen ajanjakso tulee omien ominaispiirteidensä kanssa.

Yksi nykyisen ympäristön ominaispiirteistä liittyy keskuspankkien ohjauskorkojen laskuihin. Euroopan keskuspankki EKP toteutti odotetusti 0,25 prosenttiyksikön ohjauskoron laskun kesäkuun alun kokouksensa yhteydessä. Eurooppalaiset osakemarkkinat eivät juuri liikahtaneet koronlaskun jälkeisinä hetkinä, sillä koronlaskua pidettiin etukäteen lähes varmana ja näin ollen se oli jo markkinahinnoissa mukana. Historiallisesti ohjauskoron laskun jälkeiset osakemarkkinatuotot ovat olleet melko hajautuneita, mutta tässäkin tapauksessa jokaiseen ajanjaksoon on liittynyt erilaisia tekijöitä. Nykytilanteessa ohjauskoron lasku päästiin Euroopassa tekemään parantuvan taloudellisen tilanteen vallitessa ja ohjauskoron laskeminen on myös osaltaan positiivinen tekijä taloustilanteen kannalta. Vaikka talouskehitys ei suoraan korreloikaan osakemarkkinatuottojen kanssa, niin tasaisesti kasvava talous tarjoaa myös todennäköisemmin tasaisemman alustan osakemarkkinalle.

Korkopäätöksen jälkeen keskuspankin johtaja Christine Lagarde ei kommentoinut kovinkaan tarkasti, millä aikataululla keskuspankki toteuttaisi mahdollisia uusia koronlaskuja. Pääjohtaja korosti, että päätöksiä tehdään kokous kokoukselta ja vetosi vanhaan mantraan keskuspankin datariippuvuudesta päätöksenteossaan. Selvää lupausta korkojen seuraavasta laskusta ei siis keskuspankilta tullut ja sijoittajien ennakoitavaksi jääkin tulevien korkopäätösten sisältö. Toisaalta mikäli asiat etenevät odotetusti taloudessa ja inflaatiokehityksessä, korkojen voidaan odottaa laskevan vielä nykytasoiltaan. Euroopassa lyhyet ja pitkät korot hieman nousivat heti keskuspankin päätöksen jälkeen, joskin reaktio oli melko marginaalinen kokonaisuudessaan etukäteen lähes varmaksi tiedetyn korkopäätöksen jälkeen.

Yhdysvalloissa tasapainoillaan kasvun ja inflaation välillä

Myös Yhdysvaltojen keskuspankki FEDiltä loppuvuoden aikana odotettu koronlasku todennäköisemmin antaisi hieman lisää myötätuulta kohtuullisen vahvana pysytelleelle taloudelle. Toisaalta FEDin koronlaskuun liittyy vielä hieman epävarmuutta, sillä liian aikainen korkojen laskeminen pahimmillaan kiihdyttäisi inflaatiota uudestaan, mikä puolestaan olisi myös osakemarkkinan kannalta huono asia, mikäli sen seurauksena korkoja jouduttaisiin nostamaan tai pitämään kauemmin korkealla tasolla.

Markkinoilla hinnoitellaan FEDin toteuttavan yhden koronlaskun tänä vuonna. Markkinahinnoittelun mukaan koronlasku toteutuisi marraskuussa. Yhdysvaltojen inflaation tie kohti keskuspankin kahden prosentin tavoitetta ei ole toteutunut odotetulla tavalla, vaan inflaation hidastumisen tahti on ollut odotettua verkkaisempaa. Tämän vuoksi myös markkinahinnoittelut ovat muuttuneet useampaan otteeseen tämän vuoden aikana ja toisaalta sisältävät edelleen keskimääräistä enemmän epävarmuutta.

Monet ekonomistit ovat muistuttaneet inflaation globalisoitumisesta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen odotettua verkkaisempi inflaatiokehitys heijastuu ainakin jollain tasolla Euroalueen inflaatiokehitykseen. Siksi Euroopan keskuspankin potentiaalista toista koronlaskua tänä vuonna pidetään myös vielä epävarmana, vaikka markkinoilla tätä osittain jo hinnoitellaan lokakuulle. Kuitenkin myönteisen inflaatiokehityksen jatkuessa on oletettavaa, että keskuspankki pääsee laskemaan ohjauskorkoa uudestaan kohtuullisella aikavälillä. Olemme pitäneetkin korkosalkkumme korkoriskin edelleen keskimääräisellä tasolla.

Osakkeissa ripeää kasvua

Osakemarkkinoilla puolestaan tämän vuoden tuotot ovat tulleet laajemmalta rintamalta kuin viime vuonna, ja esimerkiksi Helsingin pörssi on huhtikuun markkinakorjauksen jälkeen noussut globaalia osakemarkkinaa vauhdikkaammin. Myös globaaleissa pienyhtiöissä on ollut ripeämpää kasvua huhtikuun jälkeen. Osaltaan tämä viittaisi myös siihen, että markkinat ennakoivat näiden korkoherkempien ja matalamman arvostustason teemojen pärjäävän laskevien korkojen ympäristössä paremmin.

Salkkuyhtiöissämme on näkynyt tämä korkoherkkien teemojen käänne yhtä lailla, sillä esimerkiksi omistamamme globaalit puhtaaseen energiaan keskittyvät yhtiöt ovat nousseet noin 15 prosenttia huhtikuun pohjilta. Lisäsimme edellä mainittujen yhtiöiden painoa salkussamme vielä näkemyksemme mukaisesti niiden tuottokehityksen kiihdyttyä toukokuun aikana. Toisaalta myös salkkuyhtiöistämme eurooppalaiset pienyhtiöt ovat viime aikoina pärjänneet globaalia markkinaa vahvemmin.

 

Viittaus yksittäiseen yritykseen tai arvopaperiin, ei ole suositus ostaa tai myydä kyseistä yritystä tai arvopaperia. Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetyt tiedot perustuvat esityksen tekohetkellä käytössä olleisiin tietoihin sekä Mandatumin sen hetkisiin näkemyksiin ja arvioihin. Mandatum ei takaa esitettyjen tietojen, näkemysten tai arvioiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Mandatum voi muuttaa näkemyksiään tai arvioitaan ilman erillistä ilmoitusta.