Näin työkyvyn menetys vaikuttaa tuloihisi

Pitkittynyt sairaus voi johtaa pahimmillaan pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Se leikkaa tulot puoleen aina 65 ikävuoteen saakka. Vapaaehtoisella työkyvyttömyysturvalla voi paikata lakisääteisen eläkkeen aiheuttamaa pudotusta tuloissa.

Kun työssä käyvä sairastuu tai vammautuu, hän saa ensin Kelalta sairauspäivärahaa, mikäli poissaolo kestää vähintään 10 ja korkeintaan 300 päivää. Mikäli työkyvyttömyys arvioidaan tilapäiseksi, eli työntekijän katsotaan voivan palata töihin poissaolojakson jälkeen, hän voi hakea kuntoutustukea työeläkelaitokselta tai Kelasta.

Työeläkelaitos ryhtyy tyypillisesti viimeistään tässä vaiheessa kartoittamaan, usein yhteistyössä työnantajan kanssa, sairastuneen kuntoutusmahdollisuuksia tai siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuntoutuksen aikana työntekijä saa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, jonka suuruus lasketaan ansiotuloista. Kuntoutustuki on suunnilleen samansuuruinen kuin työeläkemaksuista laskettava työkyvyttömyyseläke.

Työkyvyttömyys on pysyvä silloin, kun työkyky on mennyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään 60-prosenttisesti. Tämän arvion tekee työeläkelaitos lääkärinlausunnon perusteella. Osatyökyvyttömyyseläkkeen raja on 40 prosenttia ja sen euromääräinen suuruus puolet täysimääräisestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi tehdä korkeintaan 60 prosenttia normaalista työajasta.

Työkyvyttömyyseläkkeen laskennassa huomioidaan sairastumista edeltävän vuoden loppuun karttunut eläke. Eläkkeeseen sisältyy myös niin sanottu tulevan ajan eläke, jonka tarkoituksena on paikata työkyvyttömyyden vuoksi kertymätöntä eläkettä. Työuransa alussa olevalla henkilöllä eläkekertymä on yleensä pienempi ja tulevan ajan eläkkeen korotusvaikutus suurempi.

(Juttu jatkuu)


Työeläkelaitoksen maksaman työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on tyypillisesti noin puolet eläkkeelle joutuvan senhetkisestä ansiotasosta. Työuransa alussa oleva, jonka palkka on 3 000 euroa, joutuu elämään työkyvyttömyyseläkepäivänsä 1 500 euron bruttotuloilla. Vastaavasti jos 55-vuotiaana palkkaa kertyy jo 6 000 euroa kuussa, työkyvyttömyyseläke on noin 3 000 euroa.

Eläketurvakeskuksen tilastoissa tilanne on karumpi. Vuonna 2022 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 17 630 henkilön kuukausittainen keskieläke oli 1 182 euroa bruttona. Ikäluokkien välillä on melkoiset erot: 25–29-vuotiailla eläke on keskimäärin 741 euroa, 35–40-vuotiailla 1 069 euroa ja 60–64-vuotiailla 1 290 euroa bruttona. Tilastot koskevat niitä henkilöitä, joilla on työeläkekertymää. Ne, jotka ovat olleet esimerkiksi vamman vuoksi koko elämänsä työelämän ulkopuolella, saavat näitä euromääriä alhaisempaa Kelan maksamaa kansaneläkettä.

Yllättävä työkyvyttömyys voi heikentää sekä omaa että perheen taloudellista vakautta merkittävästi. Lakisääteinen työkyvyttömyyseläke kattaa parhaimmillaan noin puolet ansiotuloista, mikä ei välttämättä riitä kaikkien kotitalouden kulujen kattamiseen. Vapaaehtoisen työkyvyttömyysturvan avulla työkyvyttömäksi joutunut henkilö voi varmistaa välttämättömien kulujen, kuten lainaerien maksun, hoitamisen.