Perintöön varautuminen ja perintövero - Mitä niistä tulisi tietää?

Perintövero voi tulla maksettavaksi jo ennen kuin perillinen saa perinnön käyttöönsä ja toisaalta perittävältä on voinut jäädä myös velkaa. Mitä perintöä saadessa tulee ottaa huomioon ja mihin asioihin voi itse vaikuttaa?

Kuva: Unsplash

Perinnön tulessa ajankohtaiseksi herää usein kysymyksiä perintöverosta, perittävän asunnon kohtalosta ja veloista. Joissakin tilanteissa perintöön oikeutettu voi haluta luopua perinnöstä. Joskus taas mahdollisuus myydä perittyä omaisuutta aiheuttaa kysymyksiä.

Milloin perintövero maksetaan?

Perintöveroa voi joutua maksamaan jo ennen perinnön saamista käyttöön, sillä perintöä ei välttämättä heti jaeta. Aviopuolison kuollessa, toisella aviopuolisolla on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Kuolinpesän osakkaat eivät voi myydä asuntoa ilman lesken myötävaikuttamista, mutta perintövero tulee maksettavaksi perijöille siitä huolimatta, että perittävä omaisuus on lesken hallinnassa. Yleensä lesken hallintaoikeus kuitenkin vähentää perintöveron määrää.

Perukirjan käsittely ja verotuspäätöksen antaminen Verohallinnossa kestää noin 6–12 kuukautta. Perintöveroa ei tarvitse maksaa kerralla, jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän. Tällöin perintöveron voi pääsääntöisesti maksaa kahdessa osassa. Perintöverotuspäätöksen antamisen jälkeen veron maksamisen ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua ja mahdollinen toinen eräpäivä noin kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Perityn omaisuuden myyminen

Jos perintö on esimerkiksi asunto tai mökki, voi perillinen haluta myydä perittävän omaisuuden. Näitä tapauksia on Suomessa hyvinkin usein, sillä suomalaisista kotitalouksista yli 60 % asuu omassa asunnossa1.

Kun perittyä omaisuutta myydään, hinnaksi tulee perintöverotuksessa vahvistettu arvo eli perittävän kuolinpäivän mukainen käypä arvo. Käypä arvo määräytyy sen arvon mukaan, joka omaisuudesta todennäköisesti saataisiin se vapailla markkinoilla myytäessä. Jos myyntihinta on korkeampi kuin perintöverotuksessa aiemmin käytetty käypä arvo, voi myyjälle tulla maksettavaksi veroa myyntivoitosta.

 

Joutuuko perillinen maksamaan vainajan velat?

Vainajan ja kuolinpesän velat maksetaan pesän varoista. Vainajan ja kuolinpesän velat tulee olla maksettu ennen perinnönjakoa tai ositusta.

Pääsääntöisesti kuolinpesän osakas ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan veloista. Velkavastuu voi kuitenkin muodostua esimerkiksi perunkirjoitusvelvollisuuden laiminlyönnin  tai perunkirjoituksen yhteydessä annettujen virheellisten tietojen perusteella.

Perinnöstä voi luopua

Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan, vaan perinnöstä voi luopua. Perinnöstä luopuneella ei ole velvollisuutta maksaa perintöveroa. Jos esimerkiksi oikeus saada perintö siirtyy luopumistilanteessa luopujan lapsille, voidaan perinnöstä luopumalla välttyä perintöveron maksusta yhden sukupolven osalta.  

Perinnöstä luopumista koskeviin tilanteisiin vaikuttaa se, perustuuko luopujan oikeus saada perintöä lakimääräiseen perimisoikeuteen vai testamenttiin. Suomessa lakimääräinen perintöoikeus perustuu perintökaaren mukaiseen perimisjärjestykseen. Lakimääräisestä  perinnöstä luopuva henkilö ei voi ilman veroseuraamuksia itse määrittää kenelle perintö seuraavaksi menee, vaan luopujan osuus menee suoraan sille, joka on perintökaaressa seuraavana.

Myöskään testamenttiin perustuvan perimisoikeuden kohdalla luopuja ei voi ilman veroseuraamuksia itse ohjata perintöä tietylle henkilölle, vaan perinnön saaja määräytyy mahdollisten testamenttimääräysten tai perintökaaren säännösten perusteella. Luopumistilanteissa on yleensä syytä selvittää edeltä, kenelle perintö luopujan sijaan tulee.  

Perinnöstä luopuminen tulee tehdä verotuksellisesti oikein. Perintöä ei saa hyödyntää millään tavoin ennen siitä luopumista eli omistajan oikeuksia ei saa käyttää ennen luopumista. Näillä oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi omaisuuden myymistä tai perinnönjakoa. Perilliselle kuuluvien lakimääräisten jäämistöä koskevien toimien hoitamista, kuten perunkirjoitukseen osallistumista, ei kuitenkaan kielletä. Useimmiten luopuminen toteutetaan perunkirjoituksen yhteydessä.