Esimies, millä tasolla luottamus on tiimissäsi?

Luottamus työpaikalla sitouttaa työntekijöitä yhteisten tavoitteiden pariin ja johtaa parempaan asiakaskokemukseen. Tee testi selvittääksesi, mikä on luottamuksen taso omassa tiimissäsi.

Tutkimuksista tiedetään, että luottamuksen kohteena oleminen herättää aivoissa mielihyvää tuottavia hormoneja. Paitsi ihmiselle, luottamus tekee hyvää myös bisnekselle paremman yhteistyön kautta: väärinymmärrykset vähenevät, toisten osaamista on helpompi hyödyntää, kehityskohteet uskalletaan ottaa esiin ja palautteen antaminen helpottuu. Töissä on yksinkertaisesti hauskempaa, ja se sitouttaa työntekijöitä yhteisiin tavoitteisiin.

Yrityksen sisäinen luottamus näkyy myös asiakkaan suuntaan esimerkiksi siinä, miten ihmiset toimivat tiiminä tai ratkaisevat yhdessä ongelmia. Luottamuksen puute näkyy nopeasti heikompana asiakaskokemuksena.

Luottamus mahdollistaa innovaatiot ja sitouttaa tavoitteisiin

Valmennustoimisto Sitomon partneri ja valmentaja Riikka Seppälä on kohdannut useita tilanteita, joissa yrityksen haasteet kulminoituivat lopulta luottamuksen puutteeseen asiakkaan ja yrityksen välillä. Potentiaalisten asiakkaiden ja yritysten välinen suhde on digitalisaation myötä muuttanut muotoaan. Kun kaikki tieto on nykyään myös ostajan saatavilla, ei kauppoja ratkaista enää tiedolla, vaan ansaitulla luottamuksella. Luottamuksen syntyminen on kuitenkin vaikeaa, jos asiakas aistii, ettei yrityksen sisäinen organisaatiokulttuuri tue luottamuksen vahvistamista talon sisällä. 

”Jos vastuu ulkoistetaan aina kaverille, toimintaa osaoptimoidaan eikä kenelläkään tunnu olevan kokonaiskäsitystä ja vastuuta tilanteesta, on luottamuksen syntyminen vaikeaa”, toteaa Seppälä.

Seppälä mainitsee tapauksesta, jossa asiakas valitsi toimittajaa projektiinsa havainnoimalla demoympäristössä potentiaalisen tiimin toimintaa.

”Asiakas kertoi, että se miten ihmiset toimivat tiimissä yhdessä, kykenivät vaihtamaan rooleja, jatkamaan juttua siitä mihin toinen jäi ja osasivat kuunnella toisiaan, oli kertakaikkisesti vakuuttanut hänet.”

Ilman luottamusta ei myöskään
voida odottaa uusia innovaatioita
tai rohkeita näkökulmia.

Tätä havaintoa tukee myös Bradley & McDonaldsin havainto (HBR 2011) siitä, että organisaation arvo onkin ihmisten välissä ja siinä, miten he tekevät töitä yhdessä. Tähän vaikuttaa merkittävästi ihmisten välinen yhteistyö, luottamus, vuorovaikutus ja kulttuuri.

Kun henkilöstö kokee nauttivansa työnantajan luottamusta, on sen helpompi sitoutua toteuttamaan asetettuja tavoitteita. Ilman luottamusta ei myöskään voida odottaa uusia innovaatioita tai rohkeita näkökulmia. Kokeilevan yrityskulttuurin edellytyksenä on, että työntekijät uskaltavat tehdä myös virheitä – ja oppia niistä.

Luottamus rakentuu kommunikaatiossa

Seppälän mukaan monia tilanteita, joissa yritys on onnistunut parantamaan keskinäistä luottamustaan, on yhdistänyt samat asiat.

”Ihmisten eri toimintatyylien esiintuominen ja niiden kautta syvennetty keskustelu siitä, millaista on hyvä tiimityö ja millaisia me ihmisinä olemme, rakentaa yrityksen sisäistä luottamusta. Lisäksi syvällisempi ymmärrys luontaisista toimintatyyleistä, siis siitä miksi toimimme niin kuin toimimme, valottaa myös ihan uudella tavalla jokaisen minäkuvaa. Näin voimme ymmärtää omia vahvuuksiamme ja pystymme tuomaan niitä tiimin käyttöön.”

Riikka Seppälän vinkit esimiehille luottamuksen kasvattamiseen tiimissä:

1. Määritä selkeät ja konkreettiset tavoitteet

Konkreettiset, toiminnan tasolla pilkotut tavoitteet motivoivat työntekijöitä paremmin, kuin omasta työstä etäisiltä tuntuvat abstraktit luvut. Kun tiimi tekee töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, kasvaa myös asiakkaan kokema luottamus yritystä kohtaan.

2. Erilaisista toimintatavoista vahvuus

Ihmisillä on erilaiset toimintatyylit ja erilaisia tavoitteita oman uransa suhteen. Erilaisista yksilöistä koostuva tiimi tukee liiketoimintaa, kunhan roolit ja vastuut ovat selkeitä. Eri tavalla toimivista henkilöistä koostuvassa tiimissä syntyy keskinäistä luottamusta, kun keskitytään pohtimaan enemmän mikä tiimiä yhdistää, sen sijaan, että mietittäisiin mikä sitä erottaa.

3. Luo verkostoja ja yhteistyötä työpaikan sisällä

Kun henkilöstö rakentaa sosiaalisia suhteita työpaikalla, työn tuloksellisuus kasvaa. Verkostoja voidaan luoda tietoisesti esimerkiksi erilaisten projektiryhmien, valmennusten tai vaikkapa mentorointiohjelman avulla. Samalla tulee luonnollisesti jaettua organisaation osaamista laajemmin työyhteisössä ja vahvistettua oppivan organisaation maaperää.

4. Johda esimerkillä

Esimies voi omalla esimerkillään näyttää, että myös erehtyminen on sallittua, eikä kaikkea tarvitse osata etukäteen. Myös palautteen antaminen reaaliajassa kannustaa työntekijöitä avoimempaan kommunikaatioon, jolloin kehityskohteet uskalletaan tuoda ajoissa esiin.


Testaa, millä tasolla luottamus on sinun tiimissäsi

Vastaa kuuteen kysymykseen. Kysymykset kuvaavat kahta eri osa-aluetta: tiimin luottamuksen tasoa ja keskusteluyhteyttä.

Yleisesti, ainahan meillä = 3 pistettä

Satunnaisesti, silloin tällöin = 2 pistettä

Harvoin tai ei lainkaan = 1 piste

  1. Tiimin jäsenet pyytävät avoimesti anteeksi/pahoittelevat jos tahattomasti nujertavat toisten mielipiteitä tai tiimin työtä.
  2. Tiimin jäsenet myöntävät vapaaehtoisesti, jos ovat tehneet virheen tai jos on asia, jossa he kaipaavat apua/tukea toisilta.
  3. Tiimin jäsenet tietävät ja tuntevat toisensa ihmisinä ja voivat puhua keskenään myös työn ulkopuolisesta elämästä.
  4. Tiimin jäsenet keskustelevat ideoista avoimesti ja varauksetta.
  5. Tiimipalaverit ovat kiinnostavia, ei tylsiä.
  6. Tiimipalavereissa käsitellään kriittisiä/tärkeitä asioita, vaikka niistä keskusteleminen on välillä hankalaa.

Kohtien 1, 2 ja 3 yhteenlaskettu pistemäärä kertoo luottamuksen tasosta tiimissänne ja kohtien 4, 5 ja 6 yhteispistemäärä keskusteluyhteydestä tiimissänne. 

  • Jos sait pisteitä 8-9/osa-alue, voit onnitella itseäsi! Tiimissänne tämä ulottuvuus toimii hienosti!
  • Jos sait pisteitä 5-7/osa-alue, on hyvä pysähtyä tämän aiheen äärelle. Se ei ole optimaalisella tasolla, mutta toimii hyvin. Nyt on hyvä hetki miettiä, miten tasoa voitaisiin nostaa entisestään. Mieti, miksi tulos ei ole parhaalla mahdollisella tasolla? Mitä sellaista on tapahtunut, mikä voisi vaikuttaa tulokseen?
  • Jos sait pisteitä 3-4/osa-alue on aika pysähtyä. Mieti, mistä tämä tulos kertoo? Mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota? Nyt on aika nostaa asia tarkasteluun.
Jaa artikkeli