Näin arvioit sijoitustesi ilmastovaikutukset

Yksi tapa ymmärtää sijoitusten ilmastovaikutuksia on määrittää sijoitusten hiilijalanjälki. Sijoittajan näkökulmasta sijoituskohteiden päästöjen arvioinnissa käytetään yleisimmin kolmea mittaria: sijoitusportfolion kokonaispäästöjä, suhteellista hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä.
Kuva: Shutterstock

Portfolion kokonaispäästöt kuvaavat yhteenlaskettuna sijoittajan omistusosuuteen perustuvaa laskennallista osuutta kunkin sijoituskohteen kokonaispäästöistä, kun taas suhteellinen hiilijalanjälki ilmaisee sijoitusten kasvihuonekaasupäästöt suhteutettuna sijoitusomaisuuteen. Tästä mittarista yleinen variaatio on suhteuttaa sijoitusten kasvihuonekaasupäästöt esimerkiksi miljoonaan sijoitettuun euroon. Kolmas mittari, sijoitusten hiili-­intensiteetti, vastaavasti suhteuttaa salkkuyhtiöiden päästöt niiden liikevaihtoon, kuvaten salkkuyhtiöiden liiketoiminnan yhteenlaskettua päästöintensiivisyyttä.

Vertaile lukuja ennemmin toimialojen sisällä, kuin niiden välillä.

 

Näiden mittareiden avulla sijoittaja voi arvioida sijoituskohteiden yksittäisiä ja yhteenlaskettuja ilmastovaikutuksia ja liiketoiminnan päästöintensiivisyyttä. Tämä luo pohjaa sijoitusten riskien arvioinnille esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin liittyvän regulaation tiukentumisen tai kustannusten nousun näkökulmasta.

Huomioitavaa kuitenkin on, että yritysten hiilidioksidipäästöt vaihtelevat voimakkaasti eri toimialojen välillä. Tästä syystä hiilijalanjälkilaskennan tulosten tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yritysten hiili-intensiteetin vertailuun enemmän toimialojen sisällä kuin niiden välillä.

Katso myös tulevaisuuteen

Hiilijalanjäljen arviointi on aina tilannekuva, joka perustuu menneisyyden raportoituun dataan. Tämä ei vastaa siihen, onko salkku Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Siksi on syytä kiinnittää huomiota myös yritysten tulevaisuuden suunnitelmiin ja siihen, onko ilmastonmuutokseen ja päästöjen vähentämiseen kiinnitetty liiketoimintastrategiassa huomiota. Näin sijoituskohteen arviointiin tulee kokonaisvaltaisempi näkökulma.

Arvioi toteutuuko alle kahden asteen lämpenemistavoite

Jotta saataisiin tulevaisuuteen katsova tilannekuva, joka vastaa paremmin Pariisin ilmastosopimuksen asettamaan tavoitetasoa, löytyy myös vaihtoehtoisia metodologioita. Näitä metodologioita on tarjolla yrityksille (Science Based Targets) ja sijoittajille (Sustainable Energy Investment Metrics). Niiden avulla voi laskea, kuinka hyvin yrityksen liiketoiminta tai sijoitussalkku noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteita perustuen Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tarjoamiin laskelmiin, joiden taustalla ovat ilmastoskenaariot. Tämän pohjalta nykyistä päästötasoa voidaan verrata alle kahden asteen lämpenemistavoitteen mukaiseen sektorikohtaiseen päästöpolkuun.

Laske fossiilisten polttoaineiden ja muiden arvonsa kadottavien omaisuuserien varannot

Sijoitussalkkuja voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka suuret fossiilisten polttoaineiden varannot omistusyhtiöillä on. Käytännössä arviointi tapahtuu määrittämällä portfolioyhtiöiden fossiilisten polttoainevarantojen määrä ja jyvittämällä ne omistuksen suhteessa sijoittajalle, joka yhtiökohtaiset tiedot yhdistämällä pystyy arvioimaan fossiilisten polttoainevarantojensa omistukset salkkutasolla.

Hiilijalanjäljen arviointi on aina tilannekuva, joka perustuu menneisyyden raportoituun dataan.

 

Tämä auttaa hahmottamaan, kuinka suuri on portfolion fossiilisten polttoainevarantojen määrä ja arvo. Tämän perusteella sijoittaja voi arvioida, kuinka suuri kokonaisriski portfolioon kohdistuu fossiilisten polttoainevarantojen mahdollisen tulevaisuuden arvonlaskun vaikutuksesta.

Vastaavalla tavalla voidaan arvioida myös muita omaisuuseriä, joiden arvoon toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voivat vaikuttaa. Näiden arviointien tuloksiin vaikuttavat merkittävästi tehdyt oletukset eri omaisuuserien arvonlaskulle, ja luonteeltaan tällainen arviointi on stressitestien tyyppinen.

Tarkastele vähä- ja korkeapäästöisten sijoitusten jakautumista

Sijoitusportfolioita voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, kuinka suuri osa portfolion omistuksista suuntautuu liiketoimintoihin, joilla on ilmasto- ja ympäristönäkökulmista positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia. Arviointia voidaan tehdä sektorikohtaisesti tai koko salkun tasolla. Esimerkiksi salkussa olevien energiayhtiöiden tuotantoprofiilien perusteella voidaan määrittää, kuinka suuri osa energiasektorin sijoituksista kohdistuu uusiutuvaan energiaan ja kuinka suuri osa fossiilipohjaiseen energian tuotantoon. Näitä tietoja sijoittaja voi verrata omaan sijoituspolitiikkaansa ja -tavoitteisiinsa, sekä yleisesti näkemykseensä ilmasto- ja ympäristöpositiivisten ja -negatiivisten yhtiöiden kehitys näkymistä.

Jaa artikkeli