Miksi hallitusten kannattaa kiinnostua eläkeuudistuksesta?

Henkilöstön motivoinnista ja innostamisesta tulee strategisen tason asia, kun entistä suu­rempi osa yritysten tuottamasta lisäarvos­ta perustuu ihmisten osaamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Innostuneet työnteki­jät vievät mielellään firmaa samaan suuntaan kuin sen johtajat. Jokainen ymmärtää, miten oma työ vaikuttaa suurempaan kokonaisuu­teen. Johtamisen edellytykset paranevat. Tur­hautuneita puheita kivireen vetämisestä ei tar­vitse enää pitää.

Henkilöstön motivoinnista ja innostamisesta tulee strategisen tason asia, kun entistä suu­rempi osa yritysten tuottamasta lisäarvos­ta perustuu ihmisten osaamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Innostuneet työnteki­jät vievät mielellään firmaa samaan suuntaan kuin sen johtajat. Jokainen ymmärtää, miten oma työ vaikuttaa suurempaan kokonaisuu­teen. Johtamisen edellytykset paranevat. Tur­hautuneita puheita kivireen vetämisestä ei tar­vitse enää pitää.

Mutta miten voidaan varmistaa se, että tee­ma nousee hallitusten kokouksiin ja asialistoil­le?

Yksi ratkaisu saattaa olla yrityksen talous­osaston ja HR­-asiantuntijoiden tiiviimpi yh­teistyö. Jos henkilöstön motivaation, asiakas­tyytyväisyyden ja myynnin yhteys pystytään osoittamaan numeroiden avulla, hallituksen kiinnostus työntekijöiden palkitsemiseen kas­vaa.

Toinen hyvä syy on Suomen tuore eläkeuu­distus.

Uudistettu työeläkejärjestelmä astuu voi­maan vuoden 2017 alussa. Muutos nostaa elä­keikää ja siirtää eläköitymiseen liittyvää pää­tösvaltaa työntekijälle. Jokainen voi vapaasti päättää eläkkeelle jäämisen ajankohdasta ala­ ja yläikärajan välillä (5 vuotta) tai osittaiselle eläkkeelle jäämisestä 61. ikävuoden jälkeen.

Yritysten on tärkeää varmistaa, että työnte­kijät sopivat eläkkeelle jäämisen ajankohdas­ta ja osaamisen siirtämisestä avoimesti työn­antajan kanssa. Tämä tuntuu itsestään selvältä asialta, mutta Kevan tutkimuksen mukaan yksi neljästä työntekijästä jättää kertomatta esi­miehelleen eläköitymisensä tarkan ajankohdan.

Innostuksen ja työkyvyn johtamisen mer­kitys korostuu, kun yrityksissä työskentelee entistä enemmän yli kuusikymppisiä ammat­tilaisia. Yhä useammat yritykset tarvitsevat eri­tyisen eläkestrategian, joka hillitsee eläköity­misen joustoihin liittyviä riskejä.

Eläkestrategia tukee yrityksen johtoa hen­kilöstön työkyvyn turvaamisessa, seuraaja­suunnittelussa ja kyvykkyyksien johtamisessa. Eläkestrategiaan voidaan määritellä esimer­kiksi yhtiökohtainen tavoite­-eläkeikä, josta on mahdollista poiketa hallitusti henkilöstöryh­mille ja yksilöille myönnettävillä joustoilla. Nii­den rahoitus voidaan turvata lisäeläkejärjeste­lyjen avulla.

Eläkestrategiassa voidaan määritellä myös talokohtaisen osa-­aikaeläkemallin reunaeh­dot. Se voi olla toimiva ratkaisu muun muassa niille yrityksille, jotka ovat aiemmin joutuneet jatkamaan osaavien senioreidensa työuraa eri­laisilla konsulttisopimuksilla.

Miten koko henkilöstön palkitseminen tuodaan osaksi hallitustyötä? Lue artikkeli Hallitus kiinnostuu ihmisistä »

Jaa artikkeli