Kumileimasin vai sateentekijä?

Yrityksen sisäpiiriin hyppäävän hallituksen jäsenen on syytä tunnistaa oma osaamisensa, motiivinsa ja intohimonsa. Listasimme vinkit tuleville hallitusvaikuttajille.

Yrityksen sisäpiiriin hyppäävän hallituksen jäsenen on syytä tunnistaa oma osaamisensa, motiivinsa ja intohimonsa. Listasimme vinkit tuleville hallitusvaikuttajille.

Paineita riittää. Jotkut yritykset sovittavat ensimmäisel­le ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle sateentekijän viittaa. Toisessa ääripäässä ovat firmat, jotka haalivat hallitukseen ulkopuolisia siksi, että muutkin te­kevät niin. Parhaimmillaan motiivi­na on löytää kokemusta, näkemystä ja taitoa, joiden yhdistelmä voi viedä yrityksen seuraavalle tasolle.

Hallitusjäseneksi pyrkivän kan­nattaa tunnistaa rekrytoijan motii­vit ja arvioida, miten omat kyvyt ja ominaisuudet sopivat niihin.

1 Peilikuva

Hallitustyöskentelyyn suun­taavan ammattilaisen on syytä tutkis­kella itseään. Mitkä ovat motiivisi, mitä ainutlaatuista erityisosaamista voit tar­jota yrityksille ja miten omat resurssisi riit­tävät hallitustyöhön? Tunnista ihannetiimi­si ja toimintatapasi. Haluatko olla osa itseään jatkuvasti kehittävää heterogeenistä halli­tusta vai osa kokonaisuutta, jonka samanlai­sen taustan omaavat hallitusammattilaiset  muodostavat?

2 Sopivuus

Avaa esimerkkien avulla, mitä arkista hyö­tyä asiantuntemuksestasi on valitsemallesi yrityksel­le. Onko osaamisesi kertynyt kasvun kiihdyttämises­tä, tasaisen kasvun varmistamisesta vai vihamielisten markkinahäiriköiden torjunnasta?

3 Kehity

Opi uutta, ole utelias ja kouluttaudu esimerkiksi Kes­kuskauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -ohjelmassa.

4 Myy

Markkinoi itseäsi ja asiatuntemustasi esimer­kiksi LinkedIn­-alueilla, joissa sinulla on vahvaa osaamista. Ole aktiivinen Boardman 2020 -­ryh­mässä sekä tilaisuuksissa, joissa liikkuu kasvuyri­tysten johtoa ja yrittäjiä. Kerro kiinnostuksestasi heille, jotka ovat jo mukana hallituksissa.

5 Kasvuyritys

Kasvuyrityksen hallitustyöskentely poikkeaa toimintansa vakiinnuttaneen yrityk­sen hallituksesta. Kasvukivut on nähtävä ajois­sa ja hallittava. Lisäksi on osattava luoda tasa­vertainen keskusteluyhteys eri­-ikäisten ja eri tavalla työskentelevien ihmisten välille sekä ymmärrettävä kas­vuyrittäjän valtava kunniahimo omaa toimintaansa kohtaan.

PS. Aloita läheltä. Hanki kokemusta yri­tyksestä, jonka toiminnan tunnet ja jota pystyt aidosti auttamaan ensimmäisestä yhteisestä päivästä lähtien.

Artikkeli perustuu Mikael Gummeruksen, Jussi Lystimäen ja Kimmo Rasilan haastatteluihin.

Jaa artikkeli