Iso raha uskoo kestävyyteen

Maailma muuttuu nyt. Nuoret aikuiset sijoittavat selvästi vanhempiaan innokkaammin yrityksiin, joiden toiminta vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Vastuullisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotoista pitäisi tinkiä.
Kuvat: BlackRock, Kuvitus: Wonder Agency

Maailma muuttuu nyt. Nuoret aikuiset sijoittavat selvästi vanhempiaan innokkaammin yrityksiin, joiden toiminta vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Vastuullisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotoista pitäisi tinkiä.

Vastuullisuus muuttaa sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuudesta on tullut tärkeä osa riskienhallintaa.

”Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut valtavasti, Euroopassa 26 prosenttia viime vuosien aikana”, kertoo Isabelle Rucart, varainhoitotalo BlackRock iSharesin Euroopan vastuullisen sijoittamisen johtaja.

Rucartin mukaan esimerkiksi BlackRockin hallinnoimista varoista jo yli 190 miljardia euroa sijoitetaan BlackRockin Impact-ohjelman mukaisesti. Siinä sijoituspäätöksiä tehdään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuoton ehdoilla.

Vastuullisuuteen vaikuttaa kysynnän lisäksi sääntely. Osalle rahastoista lainsäädäntö asettaa rajat niin, että niihin ei voi ottaa yrityksiä, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi tupakkateollisuuden tai kyseenalaisen aseteollisuuden kanssa.

”Tällaisia asetuksia on muun muassa Hollannissa. Sääntely ja ESG-vaatimukset ovat yleistymässä muuallakin”, Rucart kertoo.

Suuret hallitsevat riskiä

Suuret institutionaaliset sijoittajat lähestyvät asiaa riskienhallinnan näkökulmasta.

”Nykyisin ymmärretään, että parhaat yritykset hoitavat laadukkaasti kaikki liiketoimintaansa liittyvät ulottuvuudet – myös ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät asiat. Jos nuo asiat ovat kunnossa, yritys joutuu muita epätodennäköisemmin skandaalien kohteeksi.”

Myös hiilidioksidipäästöt nähdään riskinä. Paljon päästöjä tuottavaa yhtiötä ei nähdä pelkästään ilmastonmuutoksen kannalta huonona toimijana, vaan riskisijoituksena, joka voi joutua kärsimään tiukentuvista kansainvälisistä rajoitteista ja mahdollisesti myös rahoituksen saatavuudesta, kun yhä harvempi haluaa sijoittaa yhtiöön.

Vastuullisen sijoittamisen kasvava suosio saa yhä useamman salkunhoitajan tarkistamaan sijoitusperiaatteitaan. Global sustainable investment review -raportin mukaan viime vuonna lähes kolmasosa ammattimaisesti hoidetusta varallisuudesta sijoitettiin vastuullisia periaatteita (ESG) noudattaen. Neljä vuotta sitten osuus oli vasta 21 prosenttia. Raportin mukaan vastuullinen sijoittaminen on kasvanut maailmanlaajuisesti yli 60 prosenttia vuosina 2012–2014.

Isabelle Rucartin mukaan vastuullinen sijoittaminen kasvaa eniten Yhdysvalloissa ja herättää kiinnostusta myös Aasiassa, jossa ympäristön tila huolestuttaa sijoittajia.

Milleniaalit tekevät muutoksen

BlackRockin hallinnoiman asiakasvarallisuuden arvo on lähes 4 500 miljardia euroa. BlackRockin liiketoiminta-alue iShares tunnetaan parhaiten pörssinoteeratuista indeksirahastoistaan eli ETF:istä, joissa se on markkinajohtaja maailmassa.

BlackRock lanseerasi iShares-rahastoperheeseen ensimmäisen kestävän kehityksen mukaisen ETF-rahaston vuonna 2006. Ensimmäiset rahastot, jotka seuloivat sijoituskohteita rajaamalla pois tiettyjä yrityksiä, lanseerattiin jo 1980-luvulla.

Vuonna 2015 BlackRock perusti BlackRock Impact Platform -yksikön, joka keskittyy sosiaaliseen ja ympäristöarvot huomioivaan sijoittamiseen.

”Suurten instituutioiden lisäksi erityisesti naiset ja nuoret sukupolvet ovat kiinnostuneita sijoitusten vaikuttavuudesta. Milleniaalit, 2000-luvulla aikuistunut sukupolvi, sijoittaa muihin ikäluokkiin verrattuna todennäköisemmin yrityksiin, joiden toiminta vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan”, Isabelle Rucart sanoo.

Vastuullinen sijoittaja tähtää parempaan tuottoon riskienhallinnalla. Rucartin mukaan vastuullisuutta voi noudattaa käytännössä kolmea strategiaa käyttäen.

Tyypillisimmillään sijoittaja voi jättää sijoituskohteiden joukosta pois sellaiset arvopaperit, joiden taustalla oleva liiketoiminta on ristiriidassa hänen omien arvojensa tai lainsäädännön kanssa. Salkkuun ei siis oteta yrityksiä, jotka tuhlaavat esimerkiksi fossiilisia polttoaineita tai valmistavat alkoholia, tupakkaa tai aseita.

”Nykyisin ollaan menossa tästä perinteisestä poissulkevasta strategiasta kohti tiettyjä tavoitteita ajavaa strategiaa. Siinä taustalla on halu suosia niitä yrityksiä, joiden liiketoiminta on kestävällä pohjalla ja tuottaa hyötyä yhteiskunnalle.”

Toinen vastuullisen sijoittamisen pääluokka onkin keskittyä sijoittamaan yrityksiin, joiden liiketoiminta on sekä sosiaalisesti että ympäristön näkökulmasta vastuullista ja joiden organisaatiossa on hyvän hallintotavan huomioiva kulttuuri. Tämä ESG-strategia tulee sanoista environmental, social ja governance. Se perustuu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka YK:n pääsihteeri Kofi Annanin perustama työryhmä loi New Yorkin pörssipiireissä vuonna 2006.

Kolmas tapa on kohdistaa varoja sijoituksiin, joilla saadaan taloudellisen sijoitustuoton lisäksi mitattavia yhteiskunnallisia hyötyjä. Näistä vaikuttavuusinvestoinneista esimerkkejä ovat suorat investoinnit uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuteen, vihreät joukkolainat tai nuorison syrjäytymistä estävät projektit, joita toteutetaan kuntien ja yksityisten sijoittajien yhteistyönä.

Haaskaanko mahdollisuuksia?

Moni sijoittaja voi epäillä, että vastuullinen sijoittaminen tulee kalliiksi. Joutuuko vastuullinen sijoittaja tyytymään matalampaan tuottoon, jos hän rajaa osan sijoituskohteistaan pois, vaikka niiden tuottonäkymät olisivat erityisen hyvät?

”Yrityksen vastuullisuus nähdään pikemminkin tuoton lähteenä ja monet tutkimukset osoittavat, että erityisesti pitkällä aikavälillä vastuullisuus näkyy myös parempana tuottona. Syitä on monia. Esimerkiksi yli 160 akateemiseen tutkimukseen perustuva analyysi osoittaa, että korkean ESG-statuksen saaneet yritykset nauttivat edullisemmista pääomakustannuksista”, Rucart sanoo.

Aiheesta löytyy kattava artikkeli BlackRockin julkaisusarjassa EXPLORING ESG: A practitioner’s perspective. Se on julkaistu kesäkuussa 2016. Rucartin mukaan ESG-arviointi antaa salkunhoitajalle hyvän käsityksen siitä, miten yritys ylipäänsä hoitaa liiketoimintaansa ja hallitsee toimialansa riskit.

Hän mainitsee myös Journal of Investing -lehdessä vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen. Sen mukaan sellaisilla yrityksillä, jotka kertovat avoimesti toimintansa vaikutuksista esimerkiksi ympäristöön, on pörssissä muita yrityksiä pienempi hintaheilunta. Syynä on se, että ne ovat vähemmän alttiita riskeille ja skandaaleille.

”Siksi ne varainhoitajat hyötyvät, jotka ovat integroineet nämä kriteerit sijoitusprosesseihinsa. He osaavat ottaa ESG-asiat huomioon suojatakseen sijoitustaan yllätyksiltä.”

Vaikka yhä useampi rahastojohtaja valitsee salkkuunsa ESG-standardin mukaisia hyviä yhtiöitä, niistä ei Rucartin mukaan tarvitse vielä maksaa ylihintoja.

”ESG ei ole vielä niin valtavirtaa, että hyvät ESG-faktorit olisivat jo yritysten hinnoissa. Mutta kun tietoisuus niistä kasvaa, sen pitäisi vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun.”

Vaikka vastuullisuus on monen suuren sijoittajan näkökulmasta riskienhallintaa, toiminta vastuullisen sijoittamisen parissa on Isabelle Rucartille palkitsevaa. Työ antaa mahdollisuuden vaikuttaa sijoittamisen muuttumiseen sekä siihen, että vastuullisuus ja tuotto nähdään toisiaan tukevina asioina.

”Menen joka aamu hyvillä mielin töihin. Olenhan itsekin milleniaali, joten nämä ovat minulle tärkeitä teemoja. Tässä tehtävässä yhdistyy työ ja intohimo, kun saan olla mukana edesauttamassa finanssimarkkinoiden muutosta ja siten myös yritysten muuttumista.”

Jaa artikkeli