Etätyö eikä enää kellokorttia – mistä palkkaa maksetaan?

Tietotyö, luova työ, asiantuntija-ammatit – yhä useampi tekee tulevaisuudessa ja jo nyt työtä, joka ei vaadi työpaikalle saapumista tai koneen käynnistämistä tasan kello 8. Työntekijän valinnanvapauden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vaikuttaa yleensä positiivisesti myös yrityksen tuottavuuteen, mutta aiheuttaa myös haasteita johtamiselle ja yrityskulttuurille. Johanna Maaniemi ja Matti Vartiainen kertovat, miten hyödynnät etätyön mahdollisuudet yrityksesi eduksi.

Tietotyö, luova työ, asiantuntija-ammatit – yhä useampi tekee tulevaisuudessa ja jo nyt työtä, joka ei vaadi työpaikalle saapumista tai koneen käynnistämistä tasan kello 8. Työntekijän valinnanvapauden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vaikuttaa yleensä positiivisesti myös yrityksen tuottavuuteen, mutta aiheuttaa myös haasteita johtamiselle ja yrityskulttuurille. Johanna Maaniemi ja Matti Vartiainen kertovat, miten hyödynnät etätyön mahdollisuudet yrityksesi eduksi.

Vuonna 2013 suomalaisista palkansaajista vähän yli 20 % teki vähintäänkin satunnaisesti etätöitä. Vuosien 1990 ja 2008 välillä etätyön tekeminen seitsenkertaistui.1

Aalto yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian professori Matti Vartiainen kertoo, että muuhun Eurooppaan verrattuna Suomessa tehdään melko paljon etätöitä.

”Todennäköisesti ainakin satunnaisesti päätyöpaikan ulkopuolella työskentelevien määrä vielä kasvaa teknologian kehittyessä”, Vartiainen ennakoi.

”Osittain etätyön lisääntymistä hidastavat työnantajien tietynlainen kokemattomuus ja tietämättömyys hyödyistä ja mahdollisuuksista. Osaltaan sopivien tilojen puute vaikuttaa myös”.

Joidenkin tutkimusten mukaan etätyötä tekevät ovat jopa sitoutuneempia, onnellisempia ja tuottavampia kuin työpaikalla työskentelevät2 . Näiden neuvojen avulla sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät etätyöstä.

1. Uskalla antaa vapautta ja vastuuta

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä on yksi keskeisimmistä motivaatiotekijöistä. Lisää tietoa sisäisen motivaation vaikutuksista työntekijän innostukseen ja tuottavuuteen löydät täältä »

Myös Vartainen korostaa, että etätyömahdollisuuden tarjoaminen vaikuttaa työntekijän motivaatioon, kun autonomian tunne lisääntyy. Hänen mukaansa osa töistä on lisäksi aidosti sellaisia, että niitä pystyy tekemään tehokkaammin ja laadukkaammin rauhallisessa ympäristössä verrattuna toimiston hälinään.

2. Vahvista sisäistä motivaatiota ja sitoutumista palkitsemisella

Todellinen innostus työhön syntyy yleensä sisäisestä motivaatiosta. Rahallisesta palkitsemisesta pitää huolehtia sisäisen motivaation tukemisen rinnalla, sillä huonosti hoidettu palkitseminen on omiaan tuhoamaan sisäistä motivaatiota.

”Rahallisella palkitsemisella työntekijälle kerrotaan, että hei, teet hienoa työtä, olet meille tärkeä. Samalla vahvistetaan viestiä siitä, millaisia asioita organisaatiossa arvostetaan. Jos palkitseminen jätetään hoitamatta, syntyy haasteita oikeudenmukaisuuden kanssa: jokainen haluaa tuntea, että saa oikeudenmukaisen korvauksen suhteessa omaan panokseensa. Hyvät edut ja palkka viestivät arvostusta ja lisäävät sitoutumista, kun työn kokonaisuus ja työssä viihtyminen on muiltakin osin kunnossa”, Innovan palkitsemisasiantuntija Johanna Maaniemi sanoo.

Säännöllisesti muualla kuin työpaikalla työskentelevät saattavat sitoutua enemminkin omaan ammatti-identiteettiinsä kuin organisaatioon. Se tekee palkitsemisen kokonaisuudesta huolehtimisesta entistä tärkeämpää.

”Jo nyt monilla aloilla parhaat ammattilaiset viedään käsistä. Työntekijän vaihtumisesta aiheutuvat kustannukset ovat paljon enemmän kuin pelkät rekrytointikulut. Ei kannata antaa ainakaan palkan olla kenellekään syy vaihtaa työpaikkaa”, Maaniemi korostaa.

”Toisaalta taas työajan joustojen tarjoaminen on itsessään palkitsemisen elementti, jolla vaikutetaan työssä viihtymiseen ja innostuksen syntymiseen.”

3. Mittaa oikeita asioita

Uusien teknologioiden ansiosta työyhteisöissä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ROWE-työympäristön (Results Only Work Environment) kaltaisia järjestelmiä, joissa mitataan työn tuloksia siihen käytetyn ajan sijaan. Tätä esitti muun muassa professori Ginka Toegel Talouselämässä3 korostaen, että erityisesti työelämään tulossa oleva sukupolvi olettaa voivansa työskennellä muuallakin kuin konttorissa.

Vartiainen uskoo, että suoritukseen ja aikaansaannoksiin perustuva palkitseminen lisääntyy tulevaisuudessa.

”Kun työ siirtyy pois työpaikalta, on luonnollista, että tulokseen pohjautuvien palkitsemistapojen rooli kasvaa. Näin voidaan sitouttaa työntekijää oikeasti tekemään sovittua työtä”, Vartiainen sanoo.

”Esimerkiksi tulospalkkiojärjestelmät sopivat hyvin etätyöhön ja itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin, joissa tavoitteet voidaan selvästi määritellä. Tällöin kriteereissä voivat korostua tulokset ja suoritukset tekemisen tavan sijaan. Pidemmällä aikajänteellä näin voidaan ohjata ja seurata työtä”, Maaniemi täydentää.

4. Tue yhteenkuuluvuutta ja yrityskulttuuria

Millenniaalisukupolven sitouttamisessa yrityksiä auttavan Virtualin toimitusjohtaja Sean Graber arvioi Harvard Business Review’ssa4 , että etätyön hyödyntämisessä epäonnistutaan, kun keskitytään liikaa teknologiaan ja liian vähän prosesseihin. Hänen mukaansa menestyksekäs etätyö syntyy toimivasta viestinnästä, koordinoinnista ja kulttuurista.

Ensinnäkin on tärkeää aina valita oikea viestintäkanava. Esimerkiksi vaikeisiin ja monimutkaisiin asioihin tarvitaan yleensä kasvokkain tapahtuvaa keskustelua. Toisekseen ei riitä, että esimies määrittää tavoitteet, vastuut, projektisuunnitelman ja mittarit, vaan ne on myös dokumentoitava tarkkaan. Seurannan on oltava selkeää: milloin etenemisestä raportoidaan, miten aikaansaannoksia arvioidaan ja miten päätöksiä tehdään.

Erityisen kriittinen on viimeinen osa-alue: yhteisen kulttuurin muodostaminen. Tiimit ja yksiköt on saatava yhteen ja samaan paikkaan vaikka edes kerran vuodessa, jotta kaikki voivat oppia työkavereistaan ja heidän elämästään työn ulkopuolella. Myös yhteiset keskustelualustat ja tavat jakaa kokemuksia onnistumisesta auttavat. (Työn hallintaan ja keskusteluun on olemassa monia hyviä työkaluja, katso esimerkiksi www.teamwork.com).

Maaniemi muistuttaa, että yhteiset tilaisuudet ovat myös tapa palkita koko tiimiä hyvästä työstä.

5. Arvioi tehtävä ja työntekijä, joille etätyö sopii

Etätyön positiivisia vaikutuksia tuottavuuteen havainneet tutkijat2 huomauttavat, että etätyön sopivuudesta kaikenlaisiin töihin ei ole vielä riittävästi tietoa. Erityisesti suorittavissa töissä vaikutukset ovat merkittävämmät. Eri elämäntilanteissa olevat ja luonteeltaan erilaiset työntekijät ovat eri tavoin kiinnostuneita etätyömahdollisuuksista.

Myös Vartiainen muistuttaa, ettei kaikkea työtä kannata tehdä etänä.

”Esimerkiksi luovat prosessit vaativat usein tiimin yhteistä panosta ja yhdessä ideointia, mikä on etänä hyvin vaikeaa”, Vartiainen arvioi.

Hyvä neuvo on etäpäivien kierrättäminen tiimissä tai pakollisten toimistopäivien sopiminen, jotta yhteistä aikaa löytyy.

Jaa artikkeli