4 hyvää syytä miksi työntekijöiden tyytyväisyyteen kannattaa panostaa

Juhlapuheissa usein toistellaan, miten työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Tuottavuuteen peilattaessa näin todella on. Henkilöstön tyytyväisyys voi vaikuttaa myös yllättävissä paikoissa.

Juhlapuheissa usein toistellaan, miten työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Tuottavuuteen peilattaessa näin todella on. Henkilöstön tyytyväisyys voi vaikuttaa myös yllättävissä paikoissa.

1. Hyvä johtaminen ennakoi hyvää tulosta

Tyytyväinen työntekijä on tuottavampi – työelämän perushokema, mutta useissa tutkimuksissa todeksi havaittu. Henkilöstökonsulttiyhtiö Towers Watson1 vertasi analyysissään 50 globaalin yhtiön työntekijöiden sitoutuneisuutta yhtiöiden taloudellisiin tunnuslukuihin.

Yrityksissä, joissa työntekijöiden sitoutuneisuus jäi alhaiseksi, myös liikevoittoprosentti jäi selkeästi pienemmäksi kuin korkean sitoutuneisuuden yrityksissä. Tutkimuksessa määriteltyä korkeaa ja kestävää sitoutuneisuutta mitattiin muun muassa sitoutumisella yrityksen tavoitteisiin ja arvioihin sekä innostuneisuuden, työnteon vapauden ja resurssien riittävyyden kriteereillä.

Suomessa Ilmarinen ja Evalua International tutkivat viime vuonna2 johtamisen laadun merkitystä yhtiön kannattavuuteen. Selvityksessä verrattiin henkilöstötutkimuksen johtamista kuvaavia tunnuslukuja yksikkökohtaisiin kannattavuuslukuihin suomalaisessa pörssiyhtiössä.

Selvityksen mukaan budjettitavoitteistaan jääneet yksiköt olivat saaneet selvästi huonommat arvosanat johtamisesta kuin tavoitteisiin päässeet yksiköt. Henkilöstötutkimuksessa johtamisessa ilmeni ongelmia sekä heikossa esimiestyössä että yrityskulttuurissa. Puutteita havaittiin mm. esimiesten viestinnässä, omien ja yrityksen tavoitteiden tuntemisessa sekä palkitsemisessa.

Tutkittu yritys oli tehnyt tappiota nimenomaan yksiköissä, joissa johtaminen oli arvioitu heikoksi. Huono johtaminen aiheutti yritykselle useiden miljoonien eurojen menetykset.

2. Työntekijöiden tyytyväisyys liikuttaa sijoittajaa

Maailman suurin varainhoitotalo BlackRock kertoo selvittävänsä nykyään laajalti yritysten työilmapiiriä ja työntekijöiden tunnelmia sijoituspäätöksiä tehdessään. Hyvin työtyytyväisyyskyselyissä pärjäävät yritykset valikoituvat sijoituskohteiksi.

Analyysiä tehdessään BlackRock hankkii tietoa verkosta ohjelmilla, jotka keräävät positiivisia ja negatiivisia kommentteja esimerkiksi blogeista, sosiaalisesta mediasta, keskustelupalstoilta ja palkansaajien sivustoilta.

Mandatum Lifen salkunhoitaja Samuli Outinen vahvistaa, että ammattisijoittajaa kiinnostaa, mitä yrityksessä ihmisistä ajatellaan.

"Ihmisillä on keskeinen rooli yrityksen menestyksen aikaansaamisessa, ja kyllä tämä ajatus on mielessä myös sijoituskohteita valittaessa. Sijoittajan näkökulmasta on tärkeää, että johto sitoutuu pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen, jossa henkilöstön kehittämisellä on tärkeä rooli.”

3. Innovatiivisuus lisääntyy – ideoiden laatuun voi myös vaikuttaa

Innostunut työntekijä on innovatiivisempi, ja uusien ideoiden kehittämiseen voi ohjata monella tapaa. Nykyisin yrityksissä suurempi ongelma on, miten saadaan parhaat ideat ja vietyä ne käytäntöön. Hyvät palkkiot saattavat kannustaa ideoimaan, mutta uusien ideoiden tulva ei yritystä hyödytä, jos kaikkien ideoiden eteenpäinvientiin ei ole resursseja.

Palkitsemisen avulla voidaan ohjata työntekijöitä kehittämään parempia ideoita. Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa3 suuri, aasialainen IT-alan yritys kokeili palkkioiden lisäämistä jo käytössä olleeseen, sisäiseen ideaportaaliin. Palkkioiden lisääminen innosti ihmisiä osallistumaan, ja jokainen työntekijä kirjasi portaaliinkeskimäärin vähemmän, mutta parempia ideoita. Palkkion saamisen perusteeksi määritettiin, että idea pitää tulla toteutettua, ja lisäpisteitä pystyi ansaitsemaan, jos asiakas antoi idealle hyvät arvosanat.

Joissakin yrityksissä, esimerkiksi Googlen lab X:ssä ja WPP-konserniin kuuluvassa mainostoimistossa Grey Groupissa on palkittu työntekijöitä myös hyvistä epäonnistumisista eli kokemuksista, jotka eivät toimineet, mutta tuottivat jotakin arvokasta tietoa.

Palkitsemisella voidaan siis tukea myös luovuutta ja sisäistä motivaatiota, kun se on suunniteltu tukemaan oikeanlaisia tavoitteita ja käyttäytymistä.

4. Vastuullisesti toimiva yritys niittää hyvää mainetta

Yritysvastuukysymykset ovat nousseet yhä useamman yrityksen agendalle – eikä vähiten siksi, että sijoittajat ovat alkaneet huomioida ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon teemoja sijoituspäätöksissään.

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Associate Director Miguel Santisteve Nasdaqista kertoo, että sijoittajat miettivät yhä tarkemmin yhtiöiden vastuullisuutta. Toisaalta on pakkokin: ilmastonmuutos ja maapallon pienenevät resurssit ovat myös sijoittajien tiedossa. Santisteven mukaan toinen syy on yhtä selkeä: tutkimus toisensa jälkeen todistaa, että vastuulliset yritykset tuottavat parhaiten.

Yrityksen maine vaikuttaa merkittävästi sen arvoon, ja hyvämaineinen yhtiö houkuttelee luokseen parhaat työntekijät. Mainekolhujen paikkailu käy kalliiksi ja nostaa helposti myös henkilöstökustannuksia, kun työpaikan kiinnostavuutta joudutaan parantamaan korkeilla palkoilla. Sijoittajat näkevät lisäksi vastuuttomuuden riskinä, mikä heikentää yrityksen rahoitusmahdollisuuksia.

Yritysvastuuverkosto FIBSin uusimmassa yritysvastuututkimuksessa (2015) havaittiin, että oikeudenmukaisiin toimintatapoihin ja työelämäkäytäntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, joihin kuuluvat myös työhyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ovat nousseet aiempaa tärkeämpään rooliin. Suomalaisista yrityksistä 77 % arvioi oikeudenmukaiset toimintatavat tärkeimmäksi vastuullisuusteemaksi, ja toiselle sijalle nousivat työelämäkäytännöt (70 % vastaajista).

Jaa artikkeli